Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompozycja [pg-1s-st-kom-2s] 2018-2019 Semestr letni
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kompozycja [pg-1s-st-kom-2s]
Zajęcia: 2018-2019 Semestr letni [2018-2019-l] (zakończony)
Ćwiczenia [cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Prowadzący: Magdalena Kilarska, Magdalena Nazarkiewicz
Literatura:

Ambrose/Harris, Layout. Zasady/kompozycja/zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Barthes R., Imperium znaków, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999

Kandinsky W., Punkt i Linia a Płaszczyzna – Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich, PIW 1986

Praca zbiorowa Punkt po Punkcie Twarz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000

Read H., O pochodzeniu formy w sztuce, PIW 1973

Zakres tematów:

studia I stopnia stacjonarne i zaoczne / semestr I

1. PORTRET/AUTOPORTRET/JA i...

Scenariusz zajęć w oparciu o szkolenie Design Thinking

Studium, analiza formy biologicznej twarzy. Kompozycja w technikach manualnych.

Przetworzenie i interpretacja portretu (w tym portretu z atrybutem i autoportretu) poprzez różne techniki, t.j. kolaż, fotomontaż, zapis cyfrowy, fotografia i inne.

Ja i... – alegoria portretu. Portret jako wizerunek plastyczny przedstawiający pojęcie, ideę, myśl, wydarzenie, przy pomocy obrazu o charakterze przenośnym lub symbolicznym.

Seria, zestaw 6 prac.

Metody pracy (wykorzystane narzędzia) podczas pierwszego etapu pracy:

• Wnikliwa obserwacja, rozeznanie tematu.

• Burza mózgów – generowanie, jak najwięcej projektów.

• Moodboard – selekcja wybranych zagadnień powstałych podczas burzy mózgów. Przedstawienie pomysłów kolegom z grupy, aby to oni obiektywnie wyrazili swoją opinię.

• Ewaluacja – ciągła wnikliwa obserwacja i wynikająca z tego późniejsza korekta projektu.

• Wyszczególnienie właściwego pomysłu do dalszej realizacji tematu.

Realizacja zestawu/serii prac (określenie ilości, tj. 6 prac):

• Wykonanie serii szkiców manualnych.

• Wybranie odpowiedniego narzędzia plastyczno-projektowego do wykonania zestawu prac.

• Interdyscyplinarny charakter budowania, kreowania zagadnienia – łączenie technik manualnych z cyfrowymi (kompatybilność dzieła artystycznego z kreacją procesu projektowego).

Wykłady:

• O kompozycji. Zasady tworzenia układu kompozycyjnego.

• Historia Portretu.

• Współczesny Portret w designie.

2. METAMORFOZA

Trójelementowy cykl kompozycji o charakterze surrealistyczno–metaforycznym.

Forma pracy w ściśle określonych wymiarach – zestaw 3 kompozycji o wymiarach 30x30 cm.

Wykład: Metafora. Synteza. Interpretacja.

studia I stopnia stacjonarne i zaoczne / semestr II

1. GEOMETRIA ULICY

Kompozycja wykorzystująca układ form abstrakcyjnych.

Technika cyfrowa.

Format pracy: kwadrat, prostokąt.

2. OBRAZY NA SŁOWA/SŁOWA NA OBRAZY

Kompozycja plastyczna poszukująca znaczenia symbolicznego, metaforycznego jako elementu składowego kompozycji wizualnej definiującej jej wartości komunikacyjne oraz funkcjonalne.

Forma pracy: publikacja/książka artystyczna/komiks w dowolnym formacie; w postaci złożonej makiety z uwzględnieniem jakości i charakteru druku, papieru, oprawy introligatorskiej. Praca projektowa zawierająca pracę manualną/warsztatową lub/i pracę digital.

Metody dydaktyczne:

• Podstawową metodą jest wykład wprowadzający do zadania dydaktycznego z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego prezentacją pokazu przykładowych slajdów.

• Prezentacja przypadków.

• Dyskusja.

• Zespołowe omawianie problemów, projektów.

• Regularna korekta indywidualna koncepcji opracowanych przez studenta

• Warsztaty finalizujące dane ćwiczenie.

Zaliczenie i ocena na podstawie systematycznej pracy, określonej ilości korekt oraz przeglądu–egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cel. (5,5)

1. Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

2. Prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, a jego rozwiązania układu kompozycyjnego cechuje oryginalność.

3. Wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i koncepcyjnym.

4. Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, a także posiada wiedzę wykraczającą poza jego ramy.

5. Jest zainteresowany przedmiotem – zawsze bierze udział w dyskusjach.

6. Wyraża poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień.

7. Aktywnie uczestniczy w życiu pracowni (m.in. współuczestniczy w organizowaniu wewnątrzpracownianych wystaw).

8. Wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena bdb (5)

1. Realizuje wszystkie zadane prace w I i II semestrze.

2. Wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem.

3. Stosuje wiedze i umiejętności wymagających kreatywności.

4. Biegle posługuje się narzędziami i technologią konieczną do wykonania zadania, dobierając je w zależności od charakteru zadania.

5. Aktywnie i z zaangażowaniem rozwiązuje problemy ćwiczeń wokół zagadnień układu kompozycyjnego.

6. Samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków wyrazu, eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych zadań.

7. Zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski.

8. Potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie.

9. Estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych.

10. Efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem.

11. Wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocena db (4)

1. Zawsze jest przygotowany do ćwiczeń, posiada wymagane materiały do pracy.

2. Posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru zadania.

3. Posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy

4. Bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie.

5. Wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje zadane prace.

6. Twórczo korzysta z uwag prowadzącego.

7. W niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu postawionego problemu.

8. Efekt końcowy jego pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem.

Ocena dst. (3)

1. Najczęściej jest przygotowany do zajęć: posiada wymagane materiały plastyczne.

2. Posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania z szansą jej uzupełnienia.

3. Rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii

4. Poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem.

5. Nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego.

6. Podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu.

7. Nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy plastycznej.

8. Nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością malarską, nie współtworzy życia kulturalnego grupy i uczelni.

Ocena ndst. (2)

1. Podczas egzaminu nie wykazuje zadanych realizacji z I lub II semestru.

2. Zdarza się, że jest nieobecny na ćwiczeniach bez usprawiedliwienia.

3. Często nie posiada wymaganych materiałów plastycznych.

4. Wykazuje minimalne zaangażowanie w działania kreacyjne podczas zajęć.

5. Posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem.

6. Ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem.

7. Nie wykazuje woli poprawy oceny i nie interesuje się procesem dydaktycznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)