Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-sd-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seminarium jest ukierunkowane na przysposobienie studentów do pisania tekstów związanych z ich pracą twórczą, pogłębionych o refleksję humanistyczną oraz zapoznanie studentów z metodologią badań naukowych rozumianych jako forma pracy twórczej związana z umiejętnością odzwierciedlania rzeczywistości (poznawania, stwierdzania i weryfikowania i tez wynikających z chęci odkrywania prawdy). Ważnym celem jest przedstawienie studentom sposobów konstruowania pojęć lub modeli charakterystycznych dla dyskursywnego odnoszenia się do projektowania

Pełny opis:

Nauka podstawowych zasad redagowania pracy pisemnej, tworzenia odsyłaczy i odniesień bibliograficznych, wprowadzenie do krytycznej analizy tekstów, zapoznawanie z kanonem lektur z zakresu humanistyki i piśmiennictwa o sztuce, poszerzanie pola badawczego konweniującego z tematem pracy dyplomowej o teksty teoretyczne. W efekcie nauka samodzielnego formułowania sądów i wypowiedzi pisemnych, Prezentacja sposobów naukowego wyjaśniania obserwowanych faktów empirycznych, wykrywania związków, ujednolicania i uogólniania wiedzy. Zwrócenie uwagi na konieczność wykrywania niespójności i braków w zakresie obowiązujących dotychczas obrazów rzeczywistości. Przekazanie informacji na temat zagadnień związanych z formułowaniem problemów badawczych i wytyczaniem kierunku badań. Zapoznanie studentów z możliwościami badawczymi metod opartych na rozumowaniu dedukcyjnym i indukcyjnym, porządkowaniu zbioru twierdzeń, systematyzowaniu nagromadzonej wiedzy, wyprowadzaniu z określonych danych logicznych następstw, uogólnianiu ustalonych faktów, formułowaniu hipotez i ich weryfikacji. Prezentacja metod: intuicyjnej (heurystycznej), obserwacyjnej, doświadczalnej, statystycznej, symulacyjnej, analizy logicznej, itp.

Szczegółowy przebieg seminarium kształtowany jest na bieżąco w zależności od potrzeb uczestników zajęć, w tym m.i.: omówienie technicznych aspektów konstruowania pracy pisemnej, analiza wybranych przykładów, krytyka źródeł, kwerendy bibliograficzne, indywidualna praca ze studentem.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Sawicki, K., Grzybowski, P.P., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Impuls, Kraków 2013,

Pioterek, P., Zieleniecka, B., Technika pisania prac dyplomowych, Wyd. WSB, Poznań 2013,

Kalita, C., Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów, Arte, Warszawa 2011.

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

w zależności od konkretnych tematów prac

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia: z zakresu metodyki: zna zasady racjonalnych działań prowadzących do rozwiązywania problemów projektowych oraz metody realizacji wytyczonych zadań

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

Dysponuje szczegółową wiedzą w zakresie obszarów nauki i projektowania niezbędnych do formułowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań projektowych

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia: w zakresie znajomości procesu projektowego wykazuje pogłębioną znajomość procedur projektowych

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

Ma poszerzoną wiedzę nt. zagadnień wspólczesnej sztuki i dizajnu

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

umiejętności

K_U03

Efekty z matrycy efektów kształcenia: w zakresie definiowania problemów projektowych: potrafi dostrzec, opisać i zdefiniować kompleksowy problem projektowy

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem graficznym,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,

a także różnych źródeł

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

K_U09

Efekty z matrycy efektów kształcenia: w zakresie form przekazu: umiejętnie dobiera formy przekazu i prezentacji do charakterystyki projektu, posiada umiejętności werbalne usprawniające wystąpienia publiczne oraz umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

umiejętnie radzi sobie ze standardowymi oraz ponadstandardowymi problemami ujmowania zagadnień projektowych

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia: w aspekcie twórczego myślenia: cechuje go niezależne podejście do projektowana, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania inspiracjami

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

jest nakierowany na pracę zespołową i osiąganie rezultatów w pracy zadaniowej

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

K_K03

Efekty z matrycy efektów kształcenia: w aspekcie odpowiedzialności: jest wrażliwy na społeczne aspekty projektowania, projektowanie skutków i zagadnienia zrównoważonego rozwoju

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

zajmuje postawy allocentryczne i potrafi rozwiązywać [unieczynniać] konflikty wspólnego działania

Przygotowywanie konspektów tematów

Zajęcia seminaryjne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Mieczysław Juda, Irma Kozina, Marta Lisok, Patrycja Rudnicka, Karolina Wojtasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Juda, Irma Kozina, Roman Lewandowski, Marta Lisok, Patrycja Rudnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)