Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-rze-2s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W wyniku zaliczenia przedmiotu student dysponuje wysokim stopniem znajomości terminów, jakimi posługuje się współczesna przestrzenna kreacja artystyczna, potrafi dostrzec jej związki z innymi działaniami w sferze kultury, posiada praktyczną, szeroką wiedzę dotyczącą twórczego działania w realnej przestrzeni, która pozwala na budowanie sytuacji rzeźbiarskich o wysokim stopniu profesjonalizmu.

Pełny opis:

W każdym z semestrów studenci zobowiązani są do realizacji co najmniej dwóch zadań, których zakres tematyczny wybierają sami. Nabyta we wcześniejszych latach, także w innych pracowniach wiedza oraz umiejętności operowania przestrzenią, budowania sensownych wypowiedzi artystycznych opartych o świadomie dobrane materiały oraz media, pozwala na tworzenie dojrzałych prac. Prace te student potrafi umiejętnie „zainstalować” w odpowiedniej przestrzeni lub zbudować dla nich odpowiednie miejsce. Mając gruntownie podstawy pracy w obszarze tradycyjnych technik rzeźbiarskich, głównie w ceramice, student potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące doboru odpowiednich środków wyrazu dla zobrazowania swojej idei. Praca z przedmiotem gotowym oraz umiejętność właściwego łączenia go z innymi przedmiotami oraz właściwym „usadowieniem” w przestrzeni pozwala na budowanie instalacji, obiektów oraz sytuacji rzeźbiarskich, które charakteryzują się wysokim stopniem profesjonalizmu. Jednocześnie student posiada odpowiednią wiedzę, pozwalająca na swobodne artykułowanie swoich zamierzeń twórczych. Potrafi działać w zespole i podejmować decyzje dotyczące kierunku działań grupy, w celu jak najlepszego wizualizowania zamierzenia artystycznego.

Studenci studiów II stopnia w 1 i 2 semestrze mają możliwość zaproponowania własnych realizacji, na przykład opartych na swoich wcześniejszych dokonaniach w pracowni jak i działaniach w innych pracowniach, w sytuacji, kiedy ich pomysł jakiejś idei nie mógł być realizowany, na przykład z powodu odmienności medium. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność świadomego użycia odpowiednich środków wyrazu i mediów w celu jak najlepszego wyrażenia idei.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Leszek Brogowski, Sztuka i człowiek

Leszek Brogowski, Sztuka w obliczu przemian

Adam Kotula, Piotr Krakowski, Rzeźba współczesna

Katarzyna Kobro w setną rocznicę urodzin 1898-1951 M.–J. Opie, Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od czasów prehistorycznych do współczesnych mistrzów

Wasilij Kandyński, O duchowości w sztuce

Katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych współczesnych artystów

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Urszula Czartoryska, Od pop artu do sztuki konceptualnej

Mieczysław Porębski, Granica współczesności

Kazimierz Malewicz, Świat bezprzedmiotowy

Roczniki Orońskie oraz kwartalniki rzeźby Orońsko

Magazyny dotyczące sztuki: Exit, Format, Gazeta Malarzy i Poetów, Opcje, Arteon, Flash Art, Art in America, Sculpture, itp.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W05 z zakresu projektowania produktu: zna złożone uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne, użytkowe, estetyczne oraz perspektywę rynkową, posiada wiedzę na temat dokonywania studium projektowego i pełnej dokumentacji projektu

Posiada szczegółową wiedzę na temat formalnej struktury dzieła plastycznego oraz jego związku z zawartym w nim komunikatem artystycznym.

Przeglądy indywidualne i zbiorowe

ćwiczenia,

umiejętności

K_U07

w zakresie syntezy: posiada umiejętność syntezy cech funkcjonalnych, ergonomicznych, eksploatacyjnych i wizualnych w odniesieniu do projektowanych produktów, struktur użytkowych i komunikacji wizualnej.

W zakresie syntezy: posiada umiejętność dokonywania syntezy z użyciem środków plastycznych (redukcji kształtów, kolorów, walorów).

Przeglądy indywidualne i zbiorowe

ćwiczenia,

kompetencje społeczne

K_K01

w aspekcie twórczego myślenia: cechuje go niezależne podejście do projektowana, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania inspiracjami.

W aspekcie twórczego myślenia: cechuje go kreatywne podejście do podjętej problematyki poszukuje własnego języka wypowiedzi wspierając swoje działania inspiracjami.

Przeglądy indywidualne i zbiorowe

ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomity poziom zgłębienia problemu, znakomite postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, znakomite umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego: 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobry poziom zgłębienia problemu, b. dobre postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, b. dobre umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego: 81–90 pkt – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobry poziom zgłębienia problemu, więcej niż dobre postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, więcej niż dobre umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego: 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobry poziom zgłebienia problemu, dobre postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, dobre umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego: 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadawalający poziom zgłębienia problemu, więcej niż zadawalające postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, więcej niż zadawalające umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego: 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) zadawalający poziom zgłebienia problemu, zadawalające postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, zadawalające umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) niezadowalający poziom zgłebienia problemu, niezadowalające postępy w poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, warsztatowych, niezadowalające umiejętności w posługiwaniu się środkami wyrazu plastycznego : 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)