Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie komunikacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-pkw-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie komunikacji wizualnej
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie teoretycznego i praktycznego podejścia do projektowania komunikacji wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości wizualnej i informacji wizualnej, wykształcenie pogłębionych kompetencji w zakresie projektowania systemu identyfikacji wizualnej oraz jego profesjonalnej dokumentacji i prezentacji, a także poszerzenie kompetencji projektowych w dziedzinie opakowań, ilustracji naukowej, konstruowania komunikatów wizualnych w obszarze kampanii społecznych.

Główne założenia to: praca w oparciu o realny, istniejący podmiot, analiza merytoryczna zagadnienia według reguł metodyki projektowania, współpraca z podmiotem zewnętrznym (jeśli to możliwe), uwzględnianie postulatu użyteczności społecznej projektu.

Pełny opis:

Treści programowe:

Realizacja pracy dyplomowej, praca indywidualna pod kierunkiem promotora.

1. analiza tematu, część badawcza i teoretyczna

3. projektowanie wstępne

4. rozwinięcie projektu

5. dokumentacja i prezentacja projektu

6. przygotowanie do obrony

1. Wykład: komunikacja wizualna w ujęciu wieloaspektowym - prezentacja przykładów

2. Wykład: metodyka projektowania w różnych obszarach komunikacji wizualnej.

Omówienie na podstawie przykładów

Wykaz tematów ćwiczeń do wyboru czas realizacji - sześć zajęć dydaktycznych

(wybór jednego tematu z zestawu z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studenta):

1. Ćwiczenie: opakowanie

2. Ćwiczenie: redizajn znaku graficznego, aplikacje znaku na różnych nośnikach, opis znaku

3. Ćwiczenie: transpozycja informacji tekstowej na obraz

4. Ćwiczenie: identyfikacja wizualna poprzez kod kolorystyczny/kod typograficzny

5. Ćwiczenie: interpretacja przestrzenna znaku graficznego

Ćwiczenie obowiązkowe dla wszystkich

Ćwiczenie: prezentacja procesu projektowego w formie multimedialnej i drukowanej

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Kmita A; Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych. Oficyna wydawnicza, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2006

2. Sarzyńska-Putowska J.: Komunikacja wizualna, wybrane zagadnienia. Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2002

3. Stopa-Pielesz E.: Corporate design, czyli, jak sprawić by estetyka pracowała na sukces firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2002

4. Stopa-Pielesz E.: Wykłady. Wydawnictwo ASP Katowice, Katowice 2009

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Schmitt Bernd, Simonson A: Estetyka w marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999

Promińska Urszula: Ustawa o znakach towarowych, komentarz PWN, Warszawa 1998

2. Śliwka Karol: Agencja Wydawnicza Agar, Warszawa 2011

3. Mc Dermott Catherine: Sztuka projektowania XX wiek. Wydawnictwo Prowincja, Lesko 1999

4. Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D, Fundacja Rzecz Piękna WFP Akademia Sztuk Pięknych

w Krakowie, Kraków (wszystkie numery)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

z zakresu metodyki: zna zasady racjonalnych działań prowadzących do rozwiązywania problemów

projektowych oraz metody realizacji wytyczonych zadań

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: analiza, wybrane metody badawcze w tym kryteria oceny zjawisk

Przegląd prac

Wykłady

ćwiczenia

K_W02

w zakresie znajomości procesu projektowego: wykazuje pogłębioną znajomość procedur projektowych

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: analiza problemu, wnioski, określenie grupy odbiorców, celu, zakresu i założeń projektu

przegląd prac

Wykłady

ćwiczenia

K_W03

z zakresu typografii: ma szczegółową wiedzę z zakresu typografii, zna złożoną problematykę stosowania

typografii w kontekście funkcjonalnym i estetycznym

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: rodzaje krojów pisma, zasady składu typograficznego, środki typograficzne

Przegląd prac

Ćwiczenia

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W06

z zakresu komunikacji wizualnej: zna złożone uwarunkowania funkcjonalne i estetyczne oraz kontekst kulturowy, posiada wiedzę na temat dokonywania

studium projektowego i pełnej dokumentacji projektu

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: znajomość trendów estetycznych i kulturowych we współczesnej komunikacji wizualnej, znajomość ograniczeń i uwarunkowań technicznych oraz ekonomicznych w zakresie podjętych zagadnień projektowych

Referaty

Indywidualnie ustalone warunki

Wykłady

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela np. zwiedzanie wystawy, udział w warsztatach bądź w konferencji

umiejętności

K_U01

w zakresie wykonywania zawodu projektanta: posiada wysoko rozwinięte umiejętności projektowe oraz umiejętności współpracy z podmiotami rynkowymi

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: w.w. umiejętności zakresie

Komunikacji wizualnej

przegląd

ćwiczenia

K_U02

w zakresie umiejętność tworzenia planu pracy: posiada zdolność trafnego szacowania czasu i nakładu pracy,

a także tworzenia programu realizacji zamierzonych

działań

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: utworzenie indywidualnego planu pracy w odniesieniu do ćwiczenia projektowego/semestralnego

przegląd

Ćwiczenia

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U03

w zakresie definiowania problemów projektowych:

potrafi dostrzec, opisać i zdefiniować kompleksowy problem projektowy

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: w zakresie komunikacji wizualnej

przegląd

ćwiczenia

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05

w zakresie podejmowania zagadnień ekonomicznych: posiada umiejętność podjęcia rynkowych zagadnień ekonomicznych dotyczących realizowanego projektu

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: w zakresie komunikacji wizualnej np. wycena

Przegląd prac

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06

w zakresie przeprowadzania analizy procesu użytkowego i potrzeb użytkownika: umiejętność przeprowadzania

analiz dotyczących projektu oraz jego kontekstu, potrafi samodzielnie dokonać wnioskowania w istotny sposób wspierającego proces projektowy

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: umiejętność analizy, oceny i sformułowania wniosków dotyczących czytelności, efektywności oddziaływania i estetyki komunikatów wizualnych

Przegląd prac

ćwiczenia

K_U07

w zakresie syntezy: posiada umiejętność syntezy cech funkcjonalnych, ergonomicznych, eksploatacyjnych i wizualnych w odniesieniu do projektowanych produktów, struktur użytkowych i komunikacji wizualnej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: umiejętność syntezy

czytelności i estetyki komunikatu wizualnego

Przegląd prac

Referaty

ćwiczenia

K_U08

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:posiada umiejętność przygotowania złożonej

dokumentacji projektowej obejmującej część

prezentacyjną oraz dokumentację wykonawczą

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: opracowanie księgi znaku, zaprojektowanie ekranowej prezentacji semestralnej, zaprojektowanie i przygotowanie do druku plakatu/planszy prezentacyjnej

Przegląd prac

Wykłady

ćwiczenia

K_U09

w zakresie form przekazu: umiejętnie dobiera formy przekazu i prezentacji do charakterystyki projektu,

posiada umiejętności werbalne usprawniające wystąpienia publiczne oraz umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: umiejętności w zakresie fotografii i typografii oraz opracowania komentarza tekstowego części teoretycznej opracowania semestralnego/dyplomowego

Przegląd prac

Referaty

ćwiczenia

K_U10

w zakresie prognozowania: posiada umiejętność

ustalania kryteriów sukcesu pozwalających ocenić

projekt

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: umiejętności w zakresie testowania czytelności i oddziaływania na odbiorcę komunikatów wizualnych

Przegląd prac

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

K_K01

w aspekcie twórczego myślenia: cechuje go niezależne podejście do projektowana, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania inspiracjami

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: odwoływanie się do pierwotnych źródeł inspiracji w obszarze kultury i natury

Referat

przegląd

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03

w aspekcie odpowiedzialności: jest wrażliwy

na społeczne aspekty projektowania, projektowanie skutków i zagadnienia zrównoważonego rozwoju

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: podejmowanie tematów projektowych społecznie użytecznych

przegląd

ćwiczenia

K_K05

w zakresie projektowania komunikacji społecznej: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - osiąga popartą doświadczeniem pewność w komunikowania się i umiejętność życia w społeczeństwie, szczególnie przez: (1) Inicjowanie i pracę z innymi osobami przy wspólnym projektach i działaniach; (2) przewodniczenie pewnym działaniom, prace zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; (3) integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć społecznych.

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: kultura osobista, systematyczność pracy, obecność na zajęciach, punktualność, zaangażowanie w działania dydaktyczne pracowni

przegląd

Warsztaty

Praca w grupie

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

samodzielność i zaangażowanie w pracę, ponadprzeciętne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

samodzielność i zaangażowanie w pracę, b. dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

zaangażowanie w pracę, dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy na przeciętnym poziomie

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz niezadowalająca dyscyplina pracy

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

umiarkowane zaangażowanie w pracę, słabe efekty projektowe oraz poważne uchybienia w dyscyplinie pracy

ocena 2 3niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

brak zaangażowania w pracę, niezadowalające efekty projektowe oraz brak dyscypliny pracy

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Sitarz-Pietrzak, Ewa Stopa-Pielesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Sitarz-Pietrzak, Ewa Stopa-Pielesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)