Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publikacje cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-pc-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publikacje cyfrowe
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie umiejętności rozwiązywania problemów i zagadnień projektowych w zakresie publikacji cyfrowych oraz szeroko rozumianej identyfikacji wizualnej. Rozwój świadomości projektowej oraz kreatywnego myślenia w zakresie projektowania publikacji cyfrowych oraz wizerunku medialnego. Poznanie narzędzi oraz zasad rządzących tymi zagadnieniami.

Pełny opis:

Wiedza z zakresu projektowania publikacji w oparciu o opracowanie struktury informacji oraz hipertekstualnych aspektów nawigacji w obrębie projektu. Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu projektowania elementów identyfikacji wizualnej.

Szczegółowy wykaz tematów i ćwiczeń:

Przeprojektowanie istniejącej platformy obcasy.pl z uwzględnieniem procesu projektowego i wykonanie responsywnej (RWD) strony internetowej, wg następujących założeń:

– magazyn powinien zawierać widoki kluczowe (homepage, lista kategorii, 1 artykuł)

– student powinien dokonać analizy podobnych stron pod kątem funkcjonalnym i wizerunkowym

– student powinien zaproponować nową architekturę informacji

– student powinien zaproponować nowe rozwiązania graficzne (User Interface) i nowe, funkcjonalne rozwiązania użytkowe (User Experience)

Poszczególne elementy procesu projektowego, to:

– dokument projektowy (tzw. product vision)

– tablica inspiracji (moodboard)

– architektura informacji (korelacja widoków)

– makieta strony kluczowej

– makieta mobile

– projekt graficzny strony kluczowej

– projekt graficzny mobile.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. NIE KAŻ MI MYŚLEĆ, Steve Krug

2. JĘZYK NOWYCH MEDIÓW, Lev Manovich

3. SZTUKA INTERAKTYWNA, Ryszard W. Kluszczyński

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. GETTING THINGS DONE, David Allen

2. KODY Mc LUHANA, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski

3. POWŁOKA KULTURY, Derrick de Kerckhove

4. INTERNET JAKO DOBRO WSPÓLNE, Justyna Hofmok

5. SOFTWARE TAKES COMMAND, Lev Manovich

6. INTELIGENCJA OTWARTA, NARODZINY SPOŁECZEŃSTWA SIECIOWEGO, Derrick de Kerckhove

7. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. CYBERKULTURA. SZTUKA MULTIMEDIÓW, Ryszard W. Kluszczyński

8. WIKINOMIA, O GLOBALNEJ WSPÓŁPRACY, KTÓRA ZMIENIA WSZYSTKO, Don Tapscott, Anthony D. Williams

9. SPOŁECZEŃSTWO SIECI, Manuel Castells

10. REWOLUCJA SOCIAL MEDIA, Michał Sadowski

11. PLANETA GOOGLE, Randall Stross

12. SMASHING BOOK #5: Real-Life Responsive Web Design

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu kreowania przekazu plastycznego oraz zna metody służące do rozwiązania problemu rysunkowego/ projektowego

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowego i sposobów jego planowania

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W05

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowania produktu, włącznie z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, użytkowymi, etc.

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat przebiegu procesu projektowania komunikacji wizualnej

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W07

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Ma świadomość funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, estetycznych a także historycznych

korekta

ćwiczenia, wykład

umiejętności

K_U01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

swobodnie posługuje się warsztatem projektowym,

sam oraz we współpracy z innymi podmiotami

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U04

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

samodzielnie podejmuje decyzje projektowe

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy projektu oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U08

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie wykonać dokumentację projektową

korekta

ćwiczenia, wykład

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

poszukuje innowacyjnych rozwiązań

korekta

ćwiczenia, wykład

K_K02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi współpracować w zespole

korekta

ćwiczenia, wykład

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5), 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5,0), 81–90 pkt – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5), 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4,0), 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5), 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3,0), 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Ocenia podlegają:

 realizacja wszystkich ustalonych z prowadzącymi zadań i założeń projektu

 kreatywność i zaangażowanie w realizowane zadania, proponowanie oryginalnych rozwiązań

 czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach oraz przeglądach (krytykach) etapów zaawansowania prac dyplomowych

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bil, Dawid Korzekwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Korzekwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)