Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identyfikacja wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-2s-st-iw-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja wizualna
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy na temat identyfkacji wizualnej, jej roli w przestrzeni publicznej oraz w działalności podmiotów. Znajomość zagadnień związanych z identyfikacją wizualną. Zrozumienie znaczenia wizerunku w kontekście sukcesu rynkowego marki, produktu lub podmiotu. Umiejętność posługiwania się narzędziami projektowymi w celu kreowania skutecznego i oryginalnego wizerunku firmy. Umiejętność pracy wg ściśle ustalonych założeń projektowych w formie briefu. Umiejętność współpracy z zamawiającym.

Pełny opis:

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej wg briefu zawierającego unikatowe, oryginalne i specyficzne założenia projektowe

1. Opracowanie znaku graficznego oraz koncepcji klucza wizualnego identyfikacji w oparciu o znak.

2. Opracowanie koncepcji klucza wizualnego identyfikacji w oparciu o wybrany element graficzny (znak, kolor, krój pisma etc.).

3. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej w oparciu o zaprojektowany znak i klucz wizualny oraz o brief projektowy.

4. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej rzeczywistego podmiotu oraz współtworzenie założeń briefu projektowego dla tego systemu

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

proszę wpisać od 3 do 5 pozycji, które są dostępne w bibliotece ASP w Katowicach w formacie: nazwisko, inicjał imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo / miejsce wydania, rok wydania

Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004

Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001

Russel J.T., Lane W.R., Reklama według Otona Kleppnera, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000

Schmit B., Simonson A., Estetyka w marketingu, Wyd. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 1999

Dziwisińska J., Wygnański T., Designer w służbie sprzedaży, Media i Marketing Polska 2003, nr 6.

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, wyd. Wydawnictwo Optima, Warszawa 2003

Wally Olins, Corporate Identity, Thames and Hudson, 1994

Jerzy Altkorn Wizualizacja firm, Instytut Marketingu, Kraków, 1999

Jean Jacques Lembin Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN Wyd. Nauk., 2001

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu kreowania przekazu plastycznego oraz zna metody służące do rozwiązania problemu rysunkowego/ projektowego

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowego i sposobów jego planowania

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W05

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat procesu projektowania produktu, włącznie z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, użytkowymi, etc.

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

ma wiedzę na temat przebiegu procesu projektowania komunikacji wizualnej

korekta

ćwiczenia, wykład

K_W07

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

Ma świadomość funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, estetycznych a także historycznych

korekta

ćwiczenia, wykład

umiejętności

K_U01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

swobodnie posługuje się warsztatem projektowym, sam oraz we współpracy z innymi podmiotami

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U04

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

samodzielnie podejmuje decyzje projektowe

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U06

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy projektu oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski

korekta

ćwiczenia, wykład

K_U08

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi samodzielnie wykonać dokumentację projektową

korekta

ćwiczenia, wykład

kompetencje społeczne

K_K01

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

poszukuje innowacyjnych rozwiązań

korekta

ćwiczenia, wykład

K_K02

Efekty z matrycy efektów kształcenia:

potrafi współpracować w zespole

korekta

ćwiczenia, wykład

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odzwierciedla zakładany poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez studenta

w trakcie zajęć z zakresu identyfikacji wizualnej, wyrażony w skali ocen od 2 do 5,5.

Szczegółowe elementy składające się na powyższą ocenę to: jakość komunikacyjna, estetyczna, technologiczna zrealizowanego projektu i jego zgodność z założeniami, samodzielność pracy studenta, oryginalność zaproponowanego rozwiązania, frekwencja w trakcie zajęć.

ocena cel. (5,5): 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): 81–90 pkt – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3: 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2: 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)