Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba i modelowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-1s-st-rim-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba i modelowanie
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W wyniku zaliczenia przedmiotu student poznaje terminy, jakie występują w rzeźbie oraz współczesnej przestrzennej kreacji artystycznej, zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą pracy z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi oraz twórczego działania w realnej przestrzeni.

Pełny opis:

W oparciu o wiedzę teoretyczną zdobywaną na zajęciach jak i podczas samodzielnej pracy z zadanymi lekturami, oglądaniu wystaw oraz śledzeniu zdarzeń artystycznych student zdobywa stopniowo umiejętność profesjonalnego werbalizowania interesujących go problemów. Praca w realnej trójwymiarowej przestrzeni, świadoma jej kreacja oraz zrozumienie powinno spowodować poszerzenie jego percepcji, która w dzisiejszych czasach w związku z rozwojem wirtualnych mediów opartych na dwóch wymiarach spowodowała znaczne zubożenie doświadczania otaczającej przestrzeni. Zajęcia w Pracowni Rzeźby poza nabyciem manualnych umiejętności powinny owocować więc także rozszerzeniem pola percepcji o kontekst i przestrzeń.

Szczegółowy wykaz tematów i ćwiczeń:

Proszę wybrać jeden z poniższych cytatów, który powinien stać się impulsem do realizacji przestrzennej: a) "Największa głębia, gdzie zamieszkuje NIKT, Gdzie nie przedostaje się nic, co wyróżnione” Mistrz Eckhart b) "Jedynym głębokim doświadczeniem jest to, które uzyskujemy w samotności. Doświadczenie będące rezultatem kontaktu jest powierzchowne - doświadczenie nicości nie może być grupowe." Emil Cioran c) "Istnieje tylko cierpienie, a nie cierpiący; Istnieje czyn, a nie czyniący; Istnieje nirwana, a nie ten, kto jej szuka; Istnieje Droga, a nie ten, kto nią podąża" streszczenie nauk Buddy

d) "...Piękno jest jedynie przerażenia początkiem (...) Każdy Anioł straszny..." R. M. Rilke

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Władysław Strzemiński; Teoria widzenia

2. Adam Kotula, Piotr Krakowski; Rzeźba współczesna

3. Leszek Brogowski; Sztuka i człowiek

4. Leszek Brogowski; Sztuka w obliczu przemian

5. Wasilij Kandyński; Punkt i linia a płaszczyzna

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Wasilij Kandyński; O duchowości w sztuce

2. Andrzej Turowski, Konstruktywizm polski

3. Katarzyna Kobro w setną rocznicę urodzin 1898-1951

4. Roczniki i Kwartalniki Orońskie wydawane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

5. Czasopisma o sztuce – krajowe i zagraniczne (Exit, Format, Czas Kultury, Opcje, Arteon, Flash Art, Kunstforum, Art in America, Sculpture)

6. Katalogi wystaw krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

WIEDZA

K_W04

Zna problematykę anatomiczną, fizjologiczną i psychologiczną ludzkiego organizmu w kontekście projektowania. Swoją wiedzę potrafi twórczo odnieść do realizacji będących odpowiedzią na zadane tematy.

Metoda sprawdzenia: przegląd śródsemestralny prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe

K_W08

Zna podstawowe pojęcia dotyczące kształtowania przestrzeni oraz elementów na nią wpływających. Posiada ogólną wiedzę w zakresie zjawisk zachodzących w kulturze i sztuce współczesnej, oraz wzorców leżących u ich podstaw, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w procesie twórczym.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe

K_W09

Zna podstawowe uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne, użytkowe, estetyczne, posiada podstawową wiedzę na temat rzeźby i modelowania. We własnej praktyce swobodnie i świadomie korzysta z doświadczeń i wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W12

Zna zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi ręcznych oraz mechanicznych a także z przestrzeni pracy. Posiada wiedzę dotyczącą zastosowania poszczególnych narzędzi w praktyce rzeźbiarskiej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Posiada umiejętności projektowe oraz umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Potrafi twórczo rozwijać własną osobowość artystyczną, poprzez realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, prace kontrolne

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U02

Potrafi dostrzec, opisać i zdefiniować problem projektowy. W sposób świadomy i twórczy wykorzystuje tradycyjne i współczesne środki artykulacji z obszaru sztuk plastycznych we własnej praktyce artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05

Potrafi podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji własnych prac projektowych i artystycznych. Potrafi łączyć różne sposoby artystycznej artykulacji, adekwatnie do powziętej idei artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06

Posiada umiejętności zrozumienia uwarunkowań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Umiejętności te pozwalają na tworzenie dojrzałych realizacji artystycznych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U17

Posiada umiejętność obsługi podstawowych maszyn wykorzystywanych do modelowania według zasad BHP oraz szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji projektowych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, prace kontrolne

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Cechuje go kreatywne podejście do projektowania i sztuki, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania różnorodnymi inspiracjami. Ma świadomość wzajemnych związków poszczególnych dziedzin sztuki i potrafi je twórczo wykorzystać w swojej praktyce.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K02

Jest przygotowany do pracy w zespole. Cechuje się samodzielnym myśleniem w celu rozwiązywania problemów oraz w samodzielnej pracy artystycznej i kulturotwórczej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03

Odznacza się wysoką kulturą osobistą, wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały, uporządkowany, reaguje na uwagi, wykazuje się elastycznością.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Udział w przeglądzie w pracowni - ocena prac semestralnych. Udział w przeglądzie semestralnym organizowanym przez kierunek. ocena cel. (5,5) 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, znakomite efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena bdb (5) 81–90 pkt – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena db+ (4,5) 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zaangażowanie w pracę, dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena db (4) 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy na przeciętnym poziomie ocena dst+ (3,5) 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz niezadowalająca dyscyplina pracy ocena dst 3 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, słabe efekty projektowe oraz poważne uchybienia w dyscyplinie pracy ocena ndst 2 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, brak zaangażowania w pracę, niezadowalające efekty projektowe oraz brak dyscypliny pracy

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Brzoska, Piotr Kossakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)