Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-rze-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu rzeźby i przestrzeni, ich wzajemnej korelacji, oddziaływania i zależności. Kształceniu podlega sprawność manualna oparta na zadaniach studyjnych, jak i intelektualna będąca próbą odpowiedzi na hasła problemowe. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do świadomego i samodzielnego działania w przestrzeni sztuki współczesnej i formułowania wypowiedzi twórczej za pomocą współczesnych i tradycyjnych technik.

Pełny opis:

Pracowania Rzeźby i Działań Przestrzennych stawia za cel wykształcenie świadomych i kreatywnych postaw artystycznych wśród studentów. Uczymy dwutorowo: rozwijamy warsztat manualno-obserwacyjny, oparty na zadaniach studyjnych, oraz intelektualny, będący wynikiem definiowania zagadnień problemowych i abstrakcyjnych. Główne akcenty położone są na poznanie postaw i zagadnień obecnych we współczesnej sztuce, na świadomość zależności treści i formy oraz umiejętność operowania przestrzenią, a także dostrzeganie związku między przestrzenią rzeźbiarską a przestrzenią otaczającą. Znaczenie ma także rozumienie procesu – od projektu koncepcji do finalnej realizacji – w kontekście wyboru metod i sposobów pracy. W oparciu o różnorodność materiałów i swobodę zastosowania medium realizowane są ćwiczenia semestralne będące odpowiedzią na zadane tematy. Stanowią one punkt wyjścia do opracowania przez studenta własnego zakresu poszukiwań, które chciałby w swojej wypowiedzi artystycznej poruszyć.

Literatura:

literatura podstawowa:

Przedmiot/Pracownia:

Władysław Strzemiński; Teoria widzenia

Adam Kotula, Piotr Krakowski; Rzeźba współczesna

Leszek Brogowski; Sztuka i człowiek

literatura uzupełniająca:

Przedmiot/Pracownia:

Wasilij Kandyński; O duchowości w sztuce

Zygmunt Bauman; Sztuka Życia

Czasopisma internetowe o sztuce – Szum, Notes na 6 tygodni, Dwutygodnik itp.

Katalogi wystaw krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze rzeźby. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06 W sposób umiejętny i świadomy posługuje się narzędziami warsztatu rzeźbiarskiego. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2: niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Fober, Michał Smandek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Fober, Michał Smandek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)