Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia scenografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-psce-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia scenografii
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem Pracowni jest przybliżenie zagadnienień związanych z szerokim spectrum zawisk wchodzących w skład sztuki szenografii dzięki czemu studenci będą mogli rozwinąć swoje umiejętności w zakresie budowania percepcji i zależności przestrzennych. Min. chodzi o poszerzenie elementarnej wiedzy oraz pojęć w zakresie budowania świadomości plastyki przestrzennej w teatrze oraz na planie studia telewizyjnego bądź filmowego. Jednym z celów Pracowni jest postawienie nacisku na zajęcia o charakterze warsztatowym dzięki czemu nasi studenci mogą brać czynny udział w trakcie realizacji etiud filmowych we wspołpracy ze studentami Wydziału WRiTV UŚ lub w tzw. „żywym teatrze” współpracując przy realizacjach profesjonalnych spektaklach teatralnych. Dzięki temu nabywają niezbędną, praktyczną wiedzę pozwaląjącą im na poszerzeniu swojego doświadczenia jakie nabywają w trakcie zajęć w Pracowni Scenografii.

Pełny opis:

Program ma na celu przybliżenie studentom całe spektrum zagadnień związanych w sztuce z obszarem scenografii teatralnej, filmowej, TV oraz działań per-formatywnych, które są również pokrewne.

Studenci sami powinni orientować się min. na poziomie podstawowym i wykazywać chęć zdobywania wiedzy na temat wyżej wymienionych zagadnień.

Jednocześnie studenci w ramach Pracowni wykonują powierzone im zadania projektowe, które są szczegółowo omawiana i analizowane z prowadzącymi pod kątem zarówno wartości plastycznej jak również specyfiki technicznej i technologicznej.

Wiedza ta pozwala im w sposób świadomy budować kształtować indywidualny sposób wypowiedzi artystycznej z uwzględnieniem specyfiki technicznej jak np. np. praca na bazie planów i rzutów w skali sceny teatralnej lub studia TV. Dzięki temu student ma możliwość śwaidomego budowania relacji przestrzennych z uwzględnieniem rownież aktora oraz kostiumu.

Pracownia ma za zadanie wykształcić u studentów, wnikliwe analizowanie oraz interpretowanie tekstów oraz zawartych w nich pojęć na podstawie obserwacji i inspiracji. Przekształcanie rzeczywistości werbalnej i literackiej w formę układów przestrzennych i obiektów plastycznych . Manualne opanowanie warsztatu i formy pozwalającej na prawidłowe wykonanie projektów.

Tematy są tak formułowane, by studenci w trakcie zajęć nabywali wiedzę z zakresu:

- analizy scenariusza, tekstu literackiego, czy libretta a następnie praktycznego wykorzystania w procesie twórczym przy projektowaniu scenografii

- analizy filmu w oparciu o przykłady ciekawych (ze szczególnym uwzględnieniem plastycznego aspektu) realizacji filmowych oraz telewizyjnych w tym spotów reklamowych czy teledysków

- budowy dekoracji w przestrzeni teatralnej w oparciu o plan sceny

- budowy dekoracji w oparciu o plan filmowy, właściwości optyki filmowej i jej wpływ na kształt projektu dekoracji (dekoracje budowane oraz adaptowane)

- technologii studia TV oraz pracy z kamerą w procesie projektowym

- projektowanie kostiumu i postaci oraz ich wzajemna relacja

- post produkcja w filmie i TV czyli relacja między żywą scenografią, a generowaną komputerowo (omówienie technologii i zagadnień poprodukcyjnych z użyciem tła blueboxowego oraz generowanego za pomocą komputera)

- dramaturgia, a kolor i faktura

- rekwizyt grający, rekwizyt martwego planu

- technologii oświetlenia i funkcji i znaczeniu dramaturgii światła w teatrze, filmie oraz innych mediach

- technologii materiałowej (materiałoznawstwo) przy opracowaniu koncepcji projektu, a następnie jego realizacji

- technologia wykonywania makiet w określonej skali

- zapoznanie z pracą na rzutach i przekrojach technicznych sceny, studia, adaptowanej przestrzeni w określonej skali

- terminologia znaczeń i pojęć – język teatru, filmu i TV

Pracownia prowadzi zajęcia z możliwością wykonywania dyplomu dodatkowego (aneksu ) na studiach magisterskich dziennych II-go stopnia

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Tytuł: „Production Design &Direction Screencraft” Autor: Peter Ettedgui, Wyd. Roto Vision, SBN 2-88046-364-5

2. Tytuł: Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner Autor: Dietrich Neumann Wyd. Prestel. Munich, New York. ISBN 3-7913-1605-2

3. Tytuł: Alexandre Trauner Decors de cinema. Wyd. Editions Jade- Flammarion 1988 ISBN 2-08-203005-9

4. Tytuł: Learning from Hollywood. Architecture and Film. Architektur und Film Autor: Hans Dieter Schaal Wyd. Edition Axel Menges 1996, Stuttgart, London. ISBN 3-930698-70-6

5. Tytuł: Setting the Scene. The Great Hollywood Art Directors. Autor: Robert S. Sennett Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers. ISBN 0-8109-3846-4

6. Tytuł: Screen Deco. Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers.Wyd. St. Martin's Press, ISBN 0-312-01087-7 (pbk)

7. Tytuł: Forties Screen Style: A Celebration of High Pastiche in Hollywood. Autor: Howard Mandelbaum, Eric Myers Wyd. St. Martin's Press, New York. ISBN -0-312-03343-5

literatura uzupełniająca:

1. Tytuł: Authentic Decor. The Domestic Interior 1620 - 1920. Autor: Peter Thornton Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London. ISBN 0-297785044

2. Tytuł: Nineteenth-Century Decoration. The Art of the Interior. Autor: Charlotte Gere Wyd. Harry N. Abrams, Inc. New York. ISBN 0-8109-1382-8

3. Tytuł: Eighteenth Century Decoration. Design and the Domestic Interior in England. Autor: Charles Saumarez Smith. Wyd. Harry N. Abrams, Inc. Publishers ISBN 0-8109-3255-5

4. Tytuł: Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland. Autor: Peter Thornton. Wyd. Yale University Press, New Haven and London

Library of Congress catalog card number: 77 -91067 ISBN 0-300-021933 (cloth); 0-300-02776-1 (paper)

5.Tytuł: The Italian Renaissance Interior 1400-1600. Autor: Peter Thornton Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.ISBN 0-8109-3459-0

6. Tytuł: The Styles of Ornament. Autor: Alexander Speltz Wyd. Dover Publications, Inc, New York ISBN 0-486-20557-6

7. Tytuł: Handbook of Ornament. Autor: Franz Sales Meyer Wyd. Dover Publications, Inc, New York.

ISBN 0-486-23480-0

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze rzeźby. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U06 W sposób umiejętny i świadomy posługuje się narzędziami warsztatu rzeźbiarskiego. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marceli Sławiński, Katarzyna Sobańska, Dagmara Walkowicz-Goleśny, Dominika Żłobińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marceli Sławiński, Katarzyna Sobańska, Dagmara Walkowicz-Goleśny, Dominika Żłobińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)