Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie komputerowe i media elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-pkime-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie komputerowe i media elektroniczne
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot odpowiada na potrzeby studentów związane ze współczesnym rozwojem nowych technik. Zarówno pod względem technicznym i merytorycznym, jest to miejsce poznawania podstaw warsztatowych, a następnie zaawansowanych metod rejestracji i edycji obrazu płaskiego i przestrzennego. Media Elektroniczne są wykorzystywane w celach artystycznych pozwalając łączyć w jednym dziele obraz i dźwięk. Rozwój osobowości artystycznej i sprawności intelektualnej jako jeden z celów dokonuje się na skutek stopniowego zrozumienia możliwości technologicznych i opanowania warsztatu poprzez realizacje ćwiczeń kursowych opartych o nowe technologie.

Pełny opis:

Semestr I

Zapoznanie z podstawowymi terminami i umiejętnością posługiwania się pojęciami tj.: tekst, hipertekst, intermedia, multimedia, interaktywność – kontekstowo. Przekazywanie informacji dotyczących funkcji technologii medialnych.

Semestr II

Przekazywanie wiedzy o nośnikach, rejestracji i edycji obrazu płaskiego i przestrzennego w oparciu o nowe media takie jak fotografia cyfrowa, wideo. Zaznajamianie ze sposobami rejestracji dźwięku, transmisji, montażu oraz umiejętności posługiwania się urządzeniami technicznymi.

Literatura:

literatura podstawowa:

Zawojski P., Klasyczne działa sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto, Katowice 2015

Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Kluszczyński R., W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk 2011

literatura uzupełniająca:

Kluszczński R.W., Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe, Zeszyty artystyczne, ASP w Poznaniu, czerwiec 2008

Żmijewski A., Drżące ciała, red. Bytomskie Centrum Kultury, Bytom 2006

Frackowiak M. i Olechnicki K.,Badania wizualne w działaniu, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne,

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne,

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. Bieżące sprawdziany, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe,

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe,

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania

powyższych w działaniach artystycznych. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe,

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, Ćwiczenia, zajęcia praktyczne projektowe,

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)