Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-gc-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika cyfrowa
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z obrazem cyfrowym jak również zwracanie uwagi na umiejętność konstruowania przez studenta własnej idei wobec zadanego tematu/problemu.

Student pozna podstawy zagadnień związanych z budowaniem obrazu wirtualnego i z drukiem cyfrowym, obejmujących m.in.: technologię druku, oraz wiadomości dotyczące urządzeń drukujących i podłoży. Zajęcia praktyczne umożliwiają ponadto zdobycie wiedzy i doświadczenia z dziedziny sztuki współczesnej oraz rozwijanie zdolności samodzielnego podejmowania zadań twórczych.

Pełny opis:

Wprowadzenie studentów w tematykę i problematykę kształcenia. Charakterystyka dziedziny, przykłady prac, twórcy. Instruktaż warsztatowy odbywa się w trakcie pracy studenta nad grafiką cyfrową za pomocą dowolnych aplikacji graficznych. Szczegóły projektu omawiane są indywidualnie

z prowadzącymi zajęcia.

Program Pracowni Grafiki Cyfrowej prowadzony jest w oparciu o indywidualne możliwości i predyspozycje studenta.

Literatura:

literatura podstawowa:

- Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna - Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010

- red. Porczak A., Interaktywne media sztuki, ASP Kraków 2009

- Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2006

- Kluszczyński R. W., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1999

literatura uzupełniająca:

2. “Techniki graficzne”, Jorki Catafal, Clara Oliwa, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa, 2004

3. “Podręcznik metod grafiki artystycznej”, A. Jurkiewicz, „Arkady”, Warszawa, 1975

4. “Techniki sztuk graficznych”, Ales Krejca, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

5. “Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, J. Werner, Warszawa-Kraków,1981

- red. Gwóźdź A., Pejzaże audiowizualne, Universitas, Kraków 1997

- Gwóźdź A. Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, PWN, W-wa 1979

- Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001

- Kluszczyński R. W., Izabella Gustowska I., Namiętności i inne przypadki / Izabella Gustowska: Passions and Other Cases, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2001

- Kluszczyński R. W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Instytut Kultury, Warszawa 1998

- red. Ostrowicki M., Estetyka wirtulaności, Universitas, Kraków 2005

- Turowski A., Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia, Zachęta 2005

- Kandinsky W., Punkt, linia, płaszczyzna, Warszawa 1989

- Wasilewski M., Czy sztuka jest wściekłym psem?, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań 2009

- Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Warszawa 2005

- Biennale Grafiki Studenckiej, katalogi towarzyszące wystawom

- Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, katalogi towarzyszące wystawom

- I, II, III, IV, V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, katalogi towarzyszące wystawom

- Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kolor w grafice 2006, 2009, 2012, 2015; Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2006, 2009, 2012, 2015

- Katalogi wystawy MTG - Kraków 2006, 2009, 2012, 2015 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej

- ArsGrafia / PrintArt 2012, 2015 Międzynarodowe Triennale PrintArt Kraków - Katowice 2012, 2015, wydawca ASP w Katowicach

- Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, katalogi wystawy głównej

Ponadto strony www:

– https://magazynszum.pl

– http://artmuseum.pl/pl/filmoteka

– http://www.csw.art.pl

– http://www.saatchigallery.com

– https://www.artbasel.com

https://frieze.com/fairs/frieze-london

– http://www.labiennale.org

– http://www.asp.poznan.pl/bgs/7-BGS/nagrody.html

– https://zacheta.art.pl/pl

– http://artmuseum.pl/pl/wystawy

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Podstawą zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach i realizacja postawionych zadań. Ocena jest wypadkową zaangażowania w przebieg procesu dydaktycznego, osiąganych wyników i frekwencji.

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Mędrala, Marta Pogorzelec, Adam Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)