Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-fot-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotografia
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu warsztatu fotografii analogowej i cyfrowej a także przedstawienie postaw artystycznych najwybitniejszych twórców fotografii polskiej i światowej. Powyższe założenia mają na celu przygotowanie absolwentów do korzystania z medium fotograficznego służebnie w stosunku do innych dyscyplin kierunkowych oraz dają podstawy do uprawiania fotografii jako głównej działalności artystycznej.

Pełny opis:

 Fotografia jako autonomiczne medium kreacji wizualnej

 Historia fotografii, twórcy, momenty przełomowe.

 Historia technologii i sprzętu fotograficznego

 Fotografia analogowa i cyfrowa

 Klasyczne motywy fotograficzne

 Przydatność fotografii w warsztacie graficznym i projektowym

 Miejsce fotografii w kulturze

 Wybitni twórcy fotografii dokumentalnej

Literatura:

literatura podstawowa:

– Frizot Michael, New History of Photography, Konemann, 1998.

– Rosenblum Naomi, Historia fotografii ś wiatowej, Baturo, Bielsko-Biał a, 2005.

– Langford Michael, Fotografia od A do Z, Ś wiat Książ ki, Warszawa 1992.

– Barthes Roland, Ś wiatł o obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.

– Sontag Susan, O fotografii. (On photography), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa1986.

literatura uzupełniająca:

– Hedgecoe Jon, Nowy podręcznik fotografii, Arkady, Warszawa 2007.

– Tom Ang, Fotografia cyfrowa – podręcznik, Arkady 2002.

– Ben Long, Fotografia cyfrowa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

– Scott Kelby, Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć ( The Adobe Photoshop CS Book for Digital Photographers), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.

– książki fotograficzne kolektywu Sputnik Photos.

– pozycje wydawnictw: Tachen i Phaidon;

– pozycje wydawnictwa Stowarzyszenia SputnikPhotos

– Z zakresu fotografii: Fotografia i aparaty cyfrowe, Chip Foto-Video, FotoPozytyw, Foto, Foto Kurier, Biuletyn Fotograficzny;

– Z zakresu projektowania graficznego: PSD, 2+3d, Computer Arts;

– Z zakresu projektowania reklamy: Visual Communication, Marketing w praktyce;

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Wykłady

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Wykłady

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac Wykłady

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. Przegląd prac Wykłady

K_W08 Posiada podstawową wiedzę w zakresie techniki i technologii fotograficznej. Przegląd prac Wykłady

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac Wykłady

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac Wykłady

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac Wykłady

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac Wykłady

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac Wykłady

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac Ćwiczenia

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Ćwiczenia

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U09 Posiada umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu fotograficznego. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac Ćwiczenia

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac Wykłady

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac Ćwiczenia

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac Ćwiczenia

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Indywidualnie ustalone warunki Seminaria

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2: niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Kubska, Piotr Muschalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Kubska, Piotr Muschalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)