Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Druk płaski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-dp-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Druk płaski
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kształcenie studentów w dziedzinie grafiki warsztatowej (druku płaskiego), mogących swobodnie wypowiadać się zarówno w tradycyjnych technikach litograficznych, ale także w technikach własnych wywodzących się z tradycji warsztatu druku płaskiego, oraz innych technikach graficznych.

Pełny opis:

Maksymalnie szerokie i pełne opanowanie warsztatu litograficznego ze szczególnym uwzględnieniem kamienia litograficznego, jako matrycy. Zwrócenie uwagi na charakterystyczny niepowtarzalny ślad, jaki proponuje litografia, możliwość powielania, ale także możliwość eksperymentu, bez identyczności każdej z odbitek. Uświadomienie studentowi możliwości ingerencji w tradycyjny powielalny warsztat poprzez zabiegi monotypiczne oraz ingerencje w odbitkę rysunkiem, kolorem nakładanym ręcznie, kaszerunkiem, możliwością zastosowania collage. Program zajęć przewiduje w niektórych przypadkach możliwość łączenia technik druku płaskiego z innymi technikami graficznymi.

Literatura:

literatura podstawowa:

J.Werner, Podstawy malarstwa i grafiki, Warszawa, Kraków 1981

A.Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady 1975

J.Zeidler, Lithographie und Steidruck, Christophorus-Verlag

Jörge de Sousa, La Memoire lithographique, 200 ANS D'IMAGES, Editions Art & Métiers du Livre, Paris, 1998

K.Szwajkowska, Litografia, tradycja i współczesność : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007

Bill Fick, Beth Grabowski, Grafika. Technika i materiały. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków 2011

Ann d'Arcy Hughes, Hebe Vernon Moris, Printmaking. Traditional and contemporary techniques, Rotovision 2008

M.Devon, B.Lagattuta, R.Hamon, Tamarind techniques for fine art lithography, Abrams New York 2008

literatura uzupełniająca:

Jörge de Sousa, La Memoire lithographique, 200 ANS D'IMAGES, Editions Art & Métiers du Livre, Paris, 1998

Katalogi z wystaw krajowych i zagranicznych (biennale, triennale grafiki), oraz albumy poświęcone twórczości znanych grafików.

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków

ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji

prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii

w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne

w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami

w ramach działań zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności

warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych

motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną

i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

umiejętności werbalne K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej

i innych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się

w relacjach społecznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami

w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach

wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Hajewski, Artur Oleś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)