Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działania interdyscyplinarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-dir-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działania interdyscyplinarne
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Pracownia uczy posługiwania się szeroko rozumianym językiem wizualnym, przy założeniu, że punktem wyjścia jest idea, w trakcie pracy nad którą, jest dobierane najbardziej odpowiednie (adekwatne) medium. Jako laboratorium idei, uczy otwartości, odwagi i bezkompromisowości. Jest miejscem krystalizowania się postaw, poszukiwania własnej tożsamości

i precyzowania, zarysowywania obszaru zainteresowań w sztuce.

Pełny opis:

Program realizowany w Pracowni ma za zadanie odzwierciedlać złożony i interdyscyplinarny charakter fenomenu sztuki nowoczesnej. Wychodząc od najbardziej tradycyjnych (klasycznych) malarstwa i rysunku, sięga po narzędzia cyfrowe i obraz ruchomy (fotografia, wideo). Jest wzbogacany o działania uwzględniające kontekst i przestrzeń (obiekty, instalacje). Podejmuje problemy związane z przestrzenią zastaną (miasto, architektura). Program pracowni ma formułę otwartą, a jego ewolucja w znacznym stopniu zależy od zaangażowania studenta i jego bieżących potrzeb.

Literatura:

literatura podstawowa:

Publiczna Przestrzeń dla Sztuki, pod redakcją Marii Anny Potockiej, Bunkier Sztuki, 2002

Maria Anna Potocka, Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, wydawnictwo Aletheia, 2007

Maria Anna Potocka, To tylko sztuka, wydawnictwo Aletheia, 2008

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005,wydawnictwo Stentor, 2005

Artur Żmijewski, Drżące ciała, wydawnictwo Krytyka Polityczna, 2007

Andrzej Turowski, Krzysztof Wodiczko, Pomnikoterapia, wydawnictwo Zachęta, 2005

Piotr Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, wydawnictwo Rebis, 2010

Łukasz Guzek, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej., wydawnictwo Neriton, 2008

Art. Now, Tashen

Czasopisma – „Arteon”, „Pictogram”, „Artforum" i inne.

Strony Internetowe - obieg.pl, straszna sztuka, fundacja Bęc zmiana, Artbazaar, itp.

W zależności od potrzeb, studentowi zalecane jest zaznajomienie się z konkretną publikacją. Listę lektur uzupełniać mogą także pozycje z zakresu literatury pięknej, muzyki, filmu, itp.

literatura uzupełniająca:

NOTES na 6 tygodni, bezpłatne wydawnictwo fundacji Bęc Zmiana

Jeffrey Kastner,Land Art and Enviromental Art, PHAIDON, 2010

Vitamin D, New perspectives in drawing, PHAIDON, 2007

Installation Art Now, Ginkgo Press Inc., 2014

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac,

indywidualnie ustalane warunki ćwiczenia

wykłady

plener

zajęcia praktyczne art.

samodzielna nauka

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków

ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac,

indywidualnie ustalane warunki Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne art.

Samodzielna nauka

Nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustaloe warunki, Samodzielna nauka

Nauka pod kierunkiem nauczyciela

wykłady

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Wykłady

Samodzielna nauka

Nauka pod kierunkiem nauczyciela

Ćwieczenia praktyczne

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej.

Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

Samodzielna nauka

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

Ćwiczenia praktyczne

Samodzielna nauka

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przeglądy prac Nauka pod kierunkiem nauczyciela

wykłady

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych. Przeglądy prac Nauka pod kierunkiem nauczyciela

Nauka samodzielna

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media. Przeglądy prac Nauka pod kierunkiem nauczyciela

Ćwiczenia praktyczne artystyczne

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przeglądy prac Ćwiczenia praktycne artystyczne

Nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przeglądy prac Ćwiczenia praktycne artystyczne

Nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne artystyczne

K_U11 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne artystyczne

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne artystyczne

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przeglądy prac Wykłady,

Ćwiczenia praktycne artystyczne

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne artystyczne

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne art.,

Praca samodzielna,

Nauka pod opieką nauczyciela

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przeglądy pac Ćwiczenia praktyczne art.,

Wykłady

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne,

Wykłady

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi Przeglądy prac

Indywidualnie ustalone warunki Wykłady

Samodzielna nauka

Nauka pod opieką nauczyciela

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przeglądy prac Wykłady

Ćwiczenia praktyczne art.,

Samodzielna nauka,

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Pzeglądy prac Wykłady

Ćwiczenia prak-tyczne art.,

Samodzielna nauka,

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne art.,

Samodzielna nauka

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przeglądy,

Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia praktyczne,

Samodzielna nauka

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Indywidualnie ustalone warunki,

Przeglądy prac Ćwiczenia praktyczne

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia praktyczne,

wykłady

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia praktyczne

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Mendrek, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka-Obałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Mendrek, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka-Obałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Mendrek, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka-Obałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)