Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy liternictwa i typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-plit-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy liternictwa i typografii
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nauka konstruowania kongenialnej narracji wizualnej za pomocą̨ środków typograficznych. Podstawy projektowania pism akcydensowych. Nauka konstruowania adekwatnej narracji wizualnej przekazów za pomocą̨ środków typograficznych.

Pełny opis:

Cykl kształcenia w pracownii Typografii opiera się o następujące treści programowe:

Student utrwala dotychczasową wiedzę i umiejętności z dziedziny typografii uczy się tworzyć funkcjonalne komunikaty uczy się tworzy skuteczną narrację wizualną w oparciu o zróżnicowany materiał ikonograficzny i tekstowy potrafi określić specyfikę użytkownika potrafi świadomie dobierać środki i parametry typograficzne uczy się pracy w zespole oraz współpracy interdyscyplinarnej uczy się pracować z briefem

W zależności od semestru nauki treści te są wprowadzane na wyższym etapie zaawansowania.

a. Student uczy się samodzielnie wykonać/przeprowadzić projekt komunikatu typograficznego

b. Rozwiązywanie problemów projektowych metodą analizy (praca z powierzonym materiałem oraz praca z briefem)

c. Student zaczyna rozumieć istotę projektowania publikacji nie dla samego artefaktu, ale przez pryzmat doświadczenia (czytania) – potrafi projektować doświadczenie czytania (elementy ux)

d. Student uczy się sprawnie zrealizować funkcjonalny artefakt wynikający z dobrze przeprowadzonego procesu projektowego (umięjętność adekwatnego doboru środków do celu i potrzeb odbiorcy komunikatu typograficznego)

f. Student uczy się pracy w zespole również interdyscyplinarnym

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Phil Baines, Robert Haslam Pismo i typografia

Joost Hochuli Detal w typografii

Michael Mitchell, Susan Wighman Typografia Książki, podręcznik projektanta

Jacek Mrowczyk Niewielki słownik typograficzny

Tomasz Bierkowski O typografii

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Jacek Mrowczyk, Przemek Dębowski Widzieć/wiedzieć

Ewa Repucho Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego

James Felici Przewodnik po typografii

Teodor Zbierski Semiotyka książki

Cyrus Highsmith Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach

Krzysztof Lenk Krótkie teksty o sztuce projektowania

Rober Chwałowski Typografia typowej książki Ellen Lupton Design, Writing, Research


Erik Spiekerman Stop Stealing Sheep

Robert Bringhurst Elementarz stylów w typografii

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki

Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania

powyższych w działaniach artystycznych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki

i media. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne

w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych

i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych

i kompleksowych działań. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, referaty, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

ocena cel. (5,5) Znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)