Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wypukły

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-pgwdwy-2s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki warsztatowej - Druk wypukły
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zdobywanie umiejętności warsztatowych uwzględniających odmienną specyfikę i możliwości kreacyjne drzeworytu, linorytu oraz gipsorytu. Rozwijanie świadomości twórczej, pobudzanie do obserwacji otaczającego świata jak i niezbędnej autorefleksji w drodze do kształtowania własnej wizji artystycznej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi i niezbędnymi zasadami działania druku wypukłego.

Indywidualna korekta merytoryczna i warsztatowa, uświadamiająca wstępne zasady projektowania i kompozycji

w grafice. Umiejętne przeprowadzenie procesu od idei do realizacji danego zadania graficznego.

Ćwiczenia, z zastosowaniem różnorodnych matryc z wykorzystaniem urządzeń, sprzętów i materiałów stosowanych w pracowni, dające praktyczne umiejętności posługiwania się nimi, w celu osiągania zamierzonej ekspresji artystycznej.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

1. Gorlak Z. „2008 Grafika polska, sztuka i edukacja”, Wrocław: KEA sp.j. Irena & Bogdan Baszak,

2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław, 2008

3. Noyce R., „Contemporary graphik art in Poland“, Craftsman House 1997

4. Bunsch F., „Grafika warsztatowa” - podręcznik technik graficznych, MJM grafika, Poznań, 2006

5. „Grafika artystyczna” podręcznik warsztatowy Autor: - Wyd. ASP Poznań Poznań, 2007

Tu wpisz wykaz literatury podstawowej

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

1. Czarnocka K., „Półtora wieku grafiki polskiej”, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1962

2. Wróblewska D., „Polska grafika współczesna“, Wyd. Interpress, Warszawa, 1983

3. Fejkiel J., „Polska grafika lat dziewięćdziesiątych“, Wyd. Buffi, Bielsko-Biała, 1996

4. „Grafika polska – laureaci wystaw międzynarodowych 1950-2000“, Wyd. SMTG Kraków, 2003

5. Catafal J., Cl. Oliwa, “Techniki graficzne”, Wyd. „Arkady”, Warszawa, 2004

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac Ćwiczenia/ wykłady

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Masternak, Sybilla Skałuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)