Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-mal-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Malarstwo, jako forma twórczości plastycznej obejmuje ćwiczenia z zakresu obserwacji zastanego lub wykreowanego świata i jego rejestracji w postaci kombinacji kolorystycznych. Podstawowym założeniem dotyczącym zajęć z przedmiotu malarstwo jest praktyczne rozwijanie technik oraz terminów i pojęć związanych z malarstwem tradycyjnym, odwołującym się do doświadczeń wielkich mistrzów tej dziedziny

Pełny opis:

Malarstwo, jako technika plastyczna skupia w sobie specyficzne środki wyrazu, które w zderzeniu z innymi dziedzinami plastyki jak np. grafika czy rysunek mogą ewoluować i zmieniać swoje dotychczasowe znaczenie. Zasadniczym elementem takiej ewolucji techniki jest eksperyment. Dzięki wykorzystaniu rozmaitych narzędzi w specjalnych metodach pozyskiwania śladów a także dzięki łączeniu nowych – znalezionych wartości malarskich ze sobą, mogą tworzyć się samoistne jakości plastyczne. Nadrzędną wartością, jaka towarzyszy procesowi edukacji artystycznej studentów pierwszego roku jest klarowanie się ich indywidualnych charakterów a co za tym idzie i postaw twórczych, zatem przebieg zajęć jak i prowadzenie korekt będzie mieć charakter bardzo indywidualny. Główny nacisk w programie nauczania pierwszego roku kładziony jest na pracę z modelem. Jednym z elementów tej pracy jest precyzyjne studium anatomiczne, które ma zadanie nauczyć swobody manualnej podczas pracy, wiedzy o anatomii ludzkiej a także dać punkt odbicia dla idei realizowanych na dalszym etapie studiów. Studenci wykonują prace w dowolnej technice malarskiej nie pomijając narzędzi czy metod stosowanych w innych technikach. Pozwala to na urozmaicenie warsztatu tj. narzędzi plastycznych, w konsekwencji także i efektu końcowego dzieła, a w głównej mierze wywołuje dyskusje na temat granic danej techniki. Prace malarskie nie obejmują jedynie badania anatomii człowieka, ale także jego otoczenie, kontekst w którym dany model jest osadzony. Ważnym problemem artystycznym staje się wtedy relacja między portretowaną osobą a przedmiotami, tłami i przestrzenią. To do studentów należy wówczas dobór odpowiednich środków wyrazu, kompozycji, wybranie miejsca do malowania, w końcu odpowiedź na tak zadany temat. Zasadą jest, że miejsce w którym osadza się modela to prowokacja dla wyobraźni, ale także podkreślenie oryginalnych cech danej osoby w tym charakterologicznych.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Maria Rzepińska “Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, tom 1 i 2. Tony Godfrey, Painting today. Londyn 2011

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe. Gdańsk 2013

Victor Stoichita, Ustanowienie obrazu. Gdańsk 2011.

Filip Pręowski, Francis Bacon, Metamorfozy obrazu. Warszawa 2011.

H. Bergson, Ewolucja twórcza, przekł. F. Znaniecki, wstęp L. Kołakowski, Kraków 2004.

Leksykon malarstwa. Od A do Z. Od początków do współczesności. Warszawa 1994

Anda Rottenberg „Sztuka w Polsce 1945-2005” Warszawa 2005.

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

W. Kandynski, O duchowości w sztuce, przekł. S. Fijałkowski, Łódź 1996.

W. Kandynski, Punkt i linia a płaszczyzna, przekł. S. Fijałkowski, Warszawa 1986.

Zbigniew Taranienko, Alchemia obrazu, Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim. Warszawa 2012.

Wł. Strzemiński, Teoria widzenia,

Jeno Barcsay „Anatomia dla artysty”.

Sztuka. Encyklopedia wizualna. Bielsko Biała 1995.

Jerzy Truszkowski „Sztuka krytyczna w Polsce” część 1: Kwiek. Kulik. KwieKulik. 1967-1998. Poznań 1999.

Marta Smolińska, Otwieranie obrazu. Toruń 2012.

Linda Weintrub Making Conterporary Art. How modern artist think and work. Londo2007

Unikanie Stanów Pośrednich, Andrzej Wróblewski. Praca pod red. Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały. Warszawa 2014.

Sztuka Świata tom 1-10. Warszawa 1996.

Czasopisma: Exit, Opcje, Obieg, Autoportret, Format Arteon

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac malarskich. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne,

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. przegląd prac, prace kontrolne, bieżące sprawdziany zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac Wykłady

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd pac, indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne,

Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac, indywidualnie ustalane warunki Zajęcia praktyczne artystyczne

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela, wykłady

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Indywidualnie ustalone warunki, przegląd prac Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Edukacja przyszłego artysty to trudny proces dojrzewania, kształtowania świadomości, ocena więc w głównej mierze dotyczyć będzie intensywności tego procesu (systematyczność, obecność na zajęciach) i zaangażowania studenta popartego konkretnymi realizacjami. Ocena końcowa będzie w dużej mierze będzie zależeć od skali postępu w określonym kalendarzem akademickim przedziale czasu.

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Pałka-Ślaska, Paweł Szeibel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Pałka-Ślaska, Paweł Szeibel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Pałka-Ślaska, Paweł Szeibel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)