Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba i modelowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-1s-st-rim-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba i modelowanie
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

W wyniku zaliczenia przedmiotu student poznaje terminy, jakie występują w rzeźbie oraz współczesnej przestrzennej kreacji artystycznej, zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą pracy z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi oraz twórczego działania w realnej przestrzeni.

Pełny opis:

Wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:

- minimum podstawowe umiejętności rzeźbiarskie

- znajomość terminów dotyczących kreacji rzeźbiarskiej oraz współczesnych działań w sztuce opartych w szczególności o działania w przestrzeni

- wiadomości z zakresu podstaw kompozycji, technik rzeźbiarskich, zdolność komponowania elementów przestrzennych

- uważność i otwartość na otaczający świat

Metody dydaktyczne:

Wykłady i prezentacje, korekty indywidualne, analiza przypadku, dyskusje i analizy przedmiotowe, praca samodzielna studenta, praktykowanie formuły konkursowej, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, warsztaty.

Treści programowe:

Semestr 1.

Studenci realizują ćwiczenia, będące odpowiedzią na zadane tematy. Pierwszym krokiem w kierunku jakiejkolwiek przestrzennej wizualizacji jest nauczenie się operowania przestrzenią, organizowania rytmów, proporcji i harmonii formy, ponieważ już sama forma zawiera w sobie treść. W praktyce, drogą do uzyskania konkretnej formy - w - przestrzeni jest zbliżanie kształtu do kształtu, bryły do bryły, niezbędnego medium do innego - niezbędnego medium oraz całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej, by ukazać jedyną możliwą jedność formy. Dopiero te umiejętności oraz wiedza powinny przygotować do realizowania dojrzałych prac opartych także o wyobraźnię, intuicję i emocjonalność.

Semestr 2.

Student realizując ćwiczenia, poznaje podstawowe techniki rzeźbiarskie, nabywa wiedzę, jak używać przedmiotów gotowych jako środków artykulacji i świadomie budować sensy z ich wzajemnych relacji, potrafi kreatywnie działać w realnej przestrzeni, realizując obiekty, instalacje, prace intermedialne. Poprzez rozwój tych umiejętności, student potrafi wybrać najlepsze medium do zobrazowania zamierzonego efektu.

Szczegółowy wykaz tematów i ćwiczeń:

Semestr 1

1. Punkt i linia a przestrzeń

a) sfotografować wybrane dzieło sztuki (sugerowana jest rzeźba przedstawiająca) w dowolnym muzeum, galerii lub w plenerze

a) po przeanalizowaniu fotografii dzieła sztuki, redukując treść, anegdotę, zwracając uwagę na kierunki, rytmy, dynamikę, statykę, napięcia, akcenty, poprzez maksymalne uproszczenie proszę ujawnić konstrukcję. Forma realizacji; rysunek

b) traktując wybrany rysunek jako jeden z rzutów, proszę wykonać przestrzenną, trójwymiarową realizację (model, obiekt, instalacja)

c) wykonać planszę 50 x 70 cm zawierającą poszczególne etapy pracy

2. Od płaszczyzny do bryły

a) sfotografować dowolny fragment architektoniczny

b) na wykonanej fotografii dokonać analizy struktur, kompozycji wzajemnych elementów

c) wybrana wspólnie fotografia ma stać się jednym z rzutów przestrzennej kompozycji (tekturowej, następnie wykonanej z bardziej szlachetnego materiału)

Semestr 2

3. Naczynie - Skonstruować rzeźbę (przedmiot), mający jednocześnie cechy naczynia. Znaleźć dla niego najlepsze „położenie”, „ustawienie”, „usadowienie” w przestrzeni.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Władysław Strzemiński; Teoria widzenia

Adam Kotula, Piotr Krakowski; Rzeźba współczesna

Leszek Brogowski; Sztuka i człowiek

Leszek Brogowski; Sztuka w obliczu przemian

Wasilij Kandyński; Punkt i linia a płaszczyzna

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Wasilij Kandyński; O duchowości w sztuce

Andrzej Turowski, Konstruktywizm polski

Katarzyna Kobro w setną rocznicę urodzin 1898-1951

Roczniki i Kwartalniki Orońskie wydawane przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Czasopisma o sztuce – krajowe i zagraniczne (Exit, Format, Czas Kultury, Opcje, Arteon, Flash Art, Kunstforum, Art in America, Sculpture)

Katalogi wystaw krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

WIEDZA

K_W04

Zna problematykę anatomiczną, fizjologiczną i psychologiczną ludzkiego organizmu w kontekście projektowania. Swoją wiedzę potrafi twórczo odnieść do realizacji będących odpowiedzią na zadane tematy.

Metoda sprawdzenia: przegląd śródsemestralny prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe

K_W08

Zna podstawowe pojęcia dotyczące kształtowania przestrzeni oraz elementów na nią wpływających. Posiada ogólną wiedzę w zakresie zjawisk zachodzących w kulturze i sztuce współczesnej, oraz wzorców leżących u ich podstaw, niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w procesie twórczym.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe

K_W09

Zna podstawowe uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne, użytkowe, estetyczne, posiada podstawową wiedzę na temat rzeźby i modelowania. We własnej praktyce swobodnie i świadomie korzysta z doświadczeń i wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W12

Zna zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi ręcznych oraz mechanicznych a także z przestrzeni pracy. Posiada wiedzę dotyczącą zastosowania poszczególnych narzędzi w praktyce rzeźbiarskiej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Posiada umiejętności projektowe oraz umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Potrafi twórczo rozwijać własną osobowość artystyczną, poprzez realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, prace kontrolne

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U02

Potrafi dostrzec, opisać i zdefiniować problem projektowy. W sposób świadomy i twórczy wykorzystuje tradycyjne i współczesne środki artykulacji z obszaru sztuk plastycznych we własnej praktyce artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05

Potrafi podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji własnych prac projektowych i artystycznych. Potrafi łączyć różne sposoby artystycznej artykulacji, adekwatnie do powziętej idei artystycznej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06

Posiada umiejętności zrozumienia uwarunkowań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Umiejętności te pozwalają na tworzenie dojrzałych realizacji artystycznych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U17

Posiada umiejętność obsługi podstawowych maszyn wykorzystywanych do modelowania według zasad BHP oraz szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji projektowych.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac, prace kontrolne

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Cechuje go kreatywne podejście do projektowania i sztuki, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania różnorodnymi inspiracjami. Ma świadomość wzajemnych związków poszczególnych dziedzin sztuki i potrafi je twórczo wykorzystać w swojej praktyce.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K02

Jest przygotowany do pracy w zespole. Cechuje się samodzielnym myśleniem w celu rozwiązywania problemów oraz w samodzielnej pracy artystycznej i kulturotwórczej.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03

Odznacza się wysoką kulturą osobistą, wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały, uporządkowany, reaguje na uwagi, wykazuje się elastycznością.

Metoda sprawdzenia: przegląd prac

Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Udział w przeglądzie w pracowni - ocena prac semestralnych.

Udział w przeglądzie semestralnym organizowanym przez kierunek.

ocena cel. (5,5) 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, znakomite efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena bdb (5) 81–90 pkt – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena db+ (4,5) 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zaangażowanie w pracę, dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy

ocena db (4) 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy na przeciętnym poziomie

ocena dst+ (3,5) 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz niezadowalająca dyscyplina pracy

ocena dst (3) 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, słabe efekty projektowe oraz poważne uchybienia w dyscyplinie pracy

ocena ndst (2) 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, brak zaangażowania w pracę, niezadowalające efekty projektowe oraz brak dyscypliny pracy

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Brzoska, Bogdan Kosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Brzoska, Bogdan Kosak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)