Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: wz-1s-st-psiw-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informacji wizualnej
Jednostka: Wydział Projektowy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do projektowania elementów systemu informacji wizualnej jak i systemu.

Celem zajęć ćwiczeniowych (praktycznych) jest rozwinięcie umiejętności analizy przedmiotu projektowania, sformułowania problemu i określenia założeń oraz zakresu projektowego a także kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu problemu. Zdobycie umiejętności: przeprowadzania analizy i badań przestrzeni, projektowania map informacyjnych, formułowania i lokalizowania treści informacji kierunkowych przy uwzględnieniu takich problemów jak: skala, czytelność i hierarchia informacji, dobór kroju pisma, kolorystyki i formy graficznej

Zapoznanie studentów z etapami projektowania systemów informacji kierunkowej.

Zdobywania umiejętności organizacji pracy w zespole

Efektem cyklu dydaktycznego są projekty systemowe z zakresu informacji wizualnej (znaki, schematy i diagramy, mapy, systemy informacji wizualnej dla przestrzeni)

Pełny opis:

Słowa klucze: tradycja, historia, kultura, cywilizacja, tożsamość, alternatywność, konwencjonalność, autonomia. Omówienie zjawisk przyrodniczych mających swoje odbicie w kulturze i cywilizacji. Projektowanie z wykorzystaniem klasycznych technik graficznych i mediów cyfrowej technologii. Stawianie problemu plastycznego w kontekście konwencjonalnego rozwiązania, próba zmiany rozpoznanych uwarunkowań, pozwalająca na wygenerowanie nowego, nawet zaprzeczającego rozwiązania. Przetworzenie wizualnego komunikatu wizualnego klasycznymi środkami graficznymi w cykl narracyjnej fabuły. Wykorzystanie ascetycznej formy plastycznej. Wykorzystanie technik fotograficznych jako źródła analizy różnych aspektów (czasu, przemijania, starzenia się, zużycia, procesu eksploatacji).

Podstawowe zagadnienia związane z budowaniem zestawu i systemu znaków (analiza i synteza, dobór środków graficznych), wizualizacja informacji i danych statystycznych w formie wykresów, diagramów, schematów.

Wykłady:

– Czym jest komunikacja wizualna? – definicja pojęcia i podstawowa terminologia.

– Systemy znaków – definicja pojęcia i podstawowa terminologia. Omówienie na przykładach rodzajów i przeznaczenie oraz sposobu budowy znaków.

– Systemy informacji wizualnej – definicja pojęcia i podstawowa terminologia. Omówienie na przykładach

elementów składowych i przeznaczenie oraz doboru środków projektowych. Omówienie zakresu i poziomów informacji oraz organizacji pracy nad zagadnieniem.

– Dane statystyczne i diagramy, metody wizualizacji informacji. Definicje pojęć i podstawowa terminologia.

– Omówienie na przykładach rodzajów i przeznaczenie oraz rodzajów wizualizacji. Rola koloru, typografii i elementów graficznych, przeznaczenia, odbiorcy i medium.

Ćwiczenia

– Rodzina 6 znaków – projekt rodziny znaków związanej z wybraną krainą geograficzną, jeden znak ma zostać

przeprojektowany tak by zmienił formę. Prezentacja 2 znaków na wskazanym materiale wykonany w modelarni.

– Wizualizacja danych statystycznych dotyczących rajdu Złombol.

– Projekt zespołowy 2 i 3 rok. Projekt zestawu informacji wizualnych w Odlewni Żeliwa Teksid Iron Poland.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa: Literatura obowiązkowa ● Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Rudolf Arnheim, Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria ● Frutiger – człowiek i jego znaki, Wydawnictwo: d2d.pl, 2007 ● Magazyn 2+3 D ● Projektowanie ikon i piktogramów, Elena González-Miranda, Tania Quindós, wydawnictwo: d2d.pl, 2016

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca

1. E. Hall – Poza kulturą

2. P. Lindsay, A Norman – procesy przetwarzania informacji u człowieka

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

wiedza

K_W01

z zakresu metodyki: zna zasady podejmowania problemów projektowych

przegląd prac

wykłady,ćwiczenia

K_W02

w zakresie znajomości procesu projektowego: zna procedury projektowe

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: zapoznanie studentów z

metodami projektowymi, tworzeniem harmonogramu

pracy zgodnego z procesem projektowym

przegląd prac

wykłady,ćwiczenia

K_W05

z zakresu kolorystyki: zna pojęcia i zasady z zakresu historii barwy, zasady kształtowania układów kolorystycznych, kwestii oddziaływania koloru na odbiorcę

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: zapoznanie studentów z

praktycznym wykorzystaniem wiedzy związanej z

kolorystykąna przykładzie rozwiązańsystemowych

przegląd prac

ćwiczenia,samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W06

z zakresu typografii: zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu typografii, zasady składu typograficznego, kryteria czytelności typografii w druku i na ekranie

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: zapoznanie studentów z

praktycznym wykorzystaniem wiedzy związanej z

typografiąna przykładzie rozwiązańsystemowych

przegląd prac

ćwiczenia,samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W10

z zakresu komunikacji wizualnej: zna podstawowe uwarunkowania funkcjonalne i estetyczne, posiada podstawową wiedzę na temat dokonywania studium projektowego i podstawowej dokumentacji projektu

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: tworzenie rozwiązań

systemowych w kontekście ich funkcji i wynikającej z niej

estetyki, ćwiczenie umiejętności związanych z

prezentacjąprojektu

referaty,

indywidualnie ustalone warunki

ćwiczenia,samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W11

z zakresu prawa autorskiego: zna główne zagadnienia prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: studenci zapoznają się z

zagadnieniami z zakresu praw autorskich dotyczące m.in. typografii oraz projektów z obszaru działań

systemowych.

indywidualnie ustalone warunki

wykłady

umiejętności

K_U01

w zakresie wykonywania zawodu projektanta: posiada umiejętności projektowe oraz umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: poszczególne zadania studenci wykonująw zespołach projektowych oraz przy współpracy z partnerem zewnętrznym lub ekspertami

przegląd prac

ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U02

w zakresie definiowania problemów projektowych: potrafi dostrzec, opisać i zdefiniować problem projektowy

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: student samodzielnie wskazuje problemy projektowy z zakresu projektowania systemów informacji.

przegląd prac

ćwiczenia,

samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U03

w zakresie tworzenia założeń projektowych: potrafi formułować założenia projektowe, selekcjonując i porządkując w tym celu zebrany materiał

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: formułuje założenia projektowe z zakresu projektowania systemów informacji.

przegląd prac

ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U04

w zakresie zdobywania i wartościowania informacji projektowych: posiada umiejętność wyszukiwania rzetelnych, istotnych dla procesu projektowego informacji, monitoruje inne działania projektowe oraz ich kontekst

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: student samodzielnie potrafi zdobywaći analizować informacje z zakresu projektowania systemów informacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05

z zakresu realizacji prac projektowych i artystycznych: potrafi podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji i projektowania własnych prac projektowych i artystycznych

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: Student potrafi samodzielnie podejmować decyzje projektowe w obszarze systemów informacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U06

w zakresie podejmowania problematyki techniczno-technologicznej: posiada umiejętność zrozumienia uwarunkowań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: Student rozumie uwarunkowania i ograniczenia techniczne w zakresie projektowania systemów informacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia

K_U07

w zakresie podejmowania zagadnień ekonomicznych: posiada umiejętność szacowania kosztów realizowanego projektu

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: Student potrafi

samodzielnie oszacować koszty realizacji

projektów z zakresu projektowania systemów

informacji wizualnej.

przegląd prac

samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U08

w zakresie przeprowadzania analizy procesu użytkowego i potrzeb użytkownika: posiada umiejętność przeprowadzania analiz dotyczących projektu oraz jego kontekstu, potrafi wysnuć podstawowe wnioski wspierające proces projektowy

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: posiada

umiejętnośćprzeprowadzania analiz dotyczących

projektu oraz jego kontekstu, potrafi wysnuć

podstawowe wnioski wspierające proces projektowy w

zakresie komunikacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia,samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U09

w zakresie oceny stanu istniejącego: umiejętność adekwatnego doboru przykładów ilustrujących stan istniejący

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: umiejętność

adekwatnego doboru przykładów ilustrujących stan

istniejący w zakresie komunikacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia

K_U10

w zakresie syntezy: posiada podstawową umiejętność syntezy w odniesieniu do projektowanych produktów, struktur użytkowych, komunikacji wizualnej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: posiada podstawowąumiejętność syntezy w odniesieniu do projektowanych produktów, struktur użytkowych, komunikacji wizualnej a w szczególności w odniesieniu do systemów informacji

wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U11

w zakresie stosowania metod badawczych w procesie projektowania: trafnie dobiera badania wspierające projekt, następnie podsumowuje je oraz wykazuje umiejętność wnioskowania

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: trafnie dobiera badania wspierające projekt, następnie podsumowuje je oraz wykazuje umiejętnośćwnioskowania - w szczególności w

odniesieniu do systemów informacji wizualnej.

przegląd prac

wykłady,ćwiczenia

K_U12

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: posiada umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: posiada umiejętnośćprzygotowania dokumentacji projektowej - z zakresu projektowania systemów informacji wizualnej.

przegląd prac

wykłady,ćwiczenia

K_U16

w zakresie obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie: wykazuje bardzo dobrą znajomość programów wspomagających projektowanie

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: wykazuje bardzo dobrą

znajomośćprogramów wspomagających projektowanie

- w szczególności w zakresie programów wektorowych.

przegląd prac

ćwiczenia

kompetencje społeczne

K_K01

w aspekcie twórczego myślenia: cechuje go kreatywne podejście do projektowana i sztuki, poszukuje innowacyjnych rozwiązań wspierając swoje działania różnorodnymi inspiracjami

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: cechuje go kreatywne

podejście do projektowania i sztuki, poszukuje

innowacyjnych rozwiązańwspierając swoje działania

różnorodnymi inspiracjami - w szczególności w

odniesieniu do komunikacji wizualnej.

przegląd prac

ćwiczenia,samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K02

w zakresie pracy w zespole: jest przygotowany do pracy w zespole

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu: jest przygotowany do pracy

w zespole - w szczególności w zespołach

podejmujących tematy z zakresu komunikacji wizualnej.

przegląd prac

Warsztaty

Praca w grupie, Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03

w aspekcie komunikatywności: odznacza się wysoką kulturą osobistą, wyraża swoje myśli w zrozumiały, uporządkowany sposób, reaguje na uwagi, wykazuje się elastycznością

Efekty uszczegółowione przez prowadzącego w ramach prowadzonego przedmiotu:

odznacza sięwysoką

kulturąosobistą, wyraża swoje myśli w zrozumiały,

uporządkowany sposób, reaguje na uwagi, wykazuje się

elastycznością– w szczególności w kontekście

prowadzenia prezentacji, formułowania myśli i

podejmowania dyskusji w zakresie komunikacji

wizualnej.

przegląd prac,

referaty

Warsztaty, Praca w grupie,Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: ocena celująca (5,5) 91–100 pkt – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, ponadprzeciętne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena bardzo dobra (5) 81–90 pkt – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, samodzielność i zaangażowanie w pracę, b. dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena dobra plus (4,5) 71–80 pkt – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, zaangażowanie w pracę, dobre efekty projektowe oraz dyscyplina pracy ocena dobra (4) 61–70 pkt – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz dyscyplina pracy na przeciętnym poziomie ocena dostateczna plus (3,5) 51–60 pkt – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, poprawne efekty projektowe oraz niezadowalająca dyscyplina pracy ocena dostateczna (3) 41–50 pkt – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiarkowane zaangażowanie w pracę, słabe efekty projektowe oraz poważne uchybienia w dyscyplinie pracy ocena niedostateczna (2) 31–40 pkt – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, brak zaangażowania w pracę, niezadowalające efekty projektowe oraz brak dyscypliny pracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)