Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia rysunku i malarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-trim-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia rysunku i malarstwa
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podstawowa umiejętność rysunku i malarstwa

Pełny opis:

Podstawowa umiejętność rysunku i malarstwa

Literatura:

literatura podstawowa:

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie – spoiwa organiczne”, Arkady, 1984.

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie – spoiwa mineralne”, Arkady, 1984.

Jerzy Werner „Technologia malarstwa i grafiki”, PWN, 1981.

literatura uzupełniająca:

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”, Ossolineum, 1955.

Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”, Ossolineum, 1990.

Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”, Arkady, 1975.

Bodo Jaxtheimer „Zarys technologii malarstwa”, PWN, 1953.

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających

warsztat malarski. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków

ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji

prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie

rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami

w ramach działań zespołowych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną

i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej

i innych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac,

Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, zajęcia praktyczne projektowe, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) wiedza ponadprogramowa, znakomite umiejętności, bardzo dobra jakość artystyczna dzieła, ponadprzeciętne zaangażowanie studenta

ocena bdb (5) b. dobra wiedza i umiejętności, zaangażowanie studenta.

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza i umiejętności, zaangażowanie studenta

ocena db (4) dobra wiedza i umiejętności, zaangażowanie studenta

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza i umiejętności, zaangażowanie studenta

ocena 3 zadowalająca wiedza i umiejętności, przeciętne zaangażowanie studenta

ocena 2 niezadowalająca wiedza i umiejętności, brak zaangażowania studenta

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rzeźniczek, Agnieszka Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rzeźniczek, Agnieszka Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rzeźniczek, Agnieszka Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)