Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-rys-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Pełny opis:

Nadrzędną funkcję w tworzeniu dzieła pełni pomysł, jako przyczyna jego powstania. Dlatego idei powinien być przyporządkowany warsztat (środki plastyczne) oraz wykorzystywane tworzywo, materiał. W tak pojętym systemie tworzenia szczególną wartość należy przypisać rysunkowi, gdyż oznacza on obserwowanie, analizowanie i projektowanie. Rysowanie definiuje wzajemne proporcje pomiędzy elementami. Wyodrębnia cechy i składniki określonych zjawisk wizualnych, sprzyja rozwijaniu wyobraźni niewerbalnej, obrazowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kunińska I.(red), Sztuka Świata, tom I-X, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989

2. Zasieczna B.(red), Historia Sztuki Świata, t.1- 8, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2001

3. Rotenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2005.

4.Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa 2008.

5. Eco U., Historia brzydoty, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.

literatura uzupełniająca:

1.Magazyn o sztuce-Arteon, Dom Wydawniczy Kruszona, Poznań

2.Magazyn o sztuce- Notes na 6 tygodni, Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

3.Micińska A., Władysław Hasior, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983.

Na zajęciach pracujemy ze studentami indywidualnie. Każdy student porusza problem, który go nurtuje i na własne potrzeby sięga po literaturę, która poszerza spektrum jego zainteresowania. Każdy student ma wobec tego indywidualny wykaz lektur.

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciel

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

kompetencje społeczne

K2_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac Wykłady

K2_K02 Potrafi organizować i kompetentnie wspomagać proces uczenia się innych osób. Przegląd pac, indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K03 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych

i kompleksowych działań. Przegląd pac, indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K04 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd pac, indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K05 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K07 Potrafi inicjować i ma umiejętność pracy z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K08 Potrafi kierować działaniami w pracy zespołowej

i właściwie te działania organizować. Indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K09 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

K2_K10 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Indywidualnie ustalone metody Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nuka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 3 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena 2 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Wszystkie ostatecznie uzyskane przez studenta oceny muszą być pozytywne. Podstawą do zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach i realizacja tematów dodatkowych. Oceniany jest cały przebieg procesu dydaktycznego, obejmujący frekwencję i zaangażowanie.( Zaliczeń dokonuje się na podstawie obecności na zajęciach, przeglądu prac, oceny aktywności studenta, uzyskanych przez niego ocen w szczególności z przeglądu prac, prac kontrolnych, prac domowych

Skala ocen: 2 do +5

Zajęcia w cyklu "2020-2021 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jastrząb, Małgorzata Rozenau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2021-2022 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jastrząb, Małgorzata Rozenau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jastrząb, Małgorzata Rozenau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)