Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompozycja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-kom-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Program pracowni ma na celu zapoznanie studentów I i II roku z podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy dzieła plastycznego i znaczeniem kompozycji, jako elementu ukierunkowującego jego wymowę i postrzeganie.

Kompozycja – rozumiana szeroko i współcześnie, ma tu być przede wszystkim kluczem do precyzyjnego posługiwania się przekazem w obrazie. Zadaniem głównym pracowni jest poprawienie zdolności operowania komunikatem w sposób świadomy i kontrolowany, zarówno w technikach tradycyjnych, jak i nowych, wykorzystując dostępne metody rejestracji obrazu.

Pełny opis:

Analiza wybranych problemów kompozycji odbywa się w trakcie realizowania tematów, uwzględniając stopień trudności dla studentów I i II roku. Bogactwo warsztatowe i otwartość na nowe techniki oraz interesujące tematy mają zachęcić studentów do rozwijania indywidualnych predyspozycji, a także kreowania własnych form wypowiedzi, w których sprawne posługiwanie się kompozycją będzie pomocne w dokonywaniu twórczych wyborów.

Podczas pierwszego semestru sprawdzane są umiejętności i zainteresowania studentów. Ułatwiają to proste ćwiczenia polegające np. na stworzeniu portretu przy użyciu najprostszych możliwych środków wyrazu lub autoportretu, którym autor przedstawia swoje zainteresowania. Jedno z zadań polega na założeniu szkicownika, w którym będą zapisywane w sposób graficzny wszystkie pomysły na zadane tematy.

Podczas drugiego semestru zwiększane są wymagania, co do formy realizacji prac. Studenci uczestniczą w wykładzie dotyczącym zagadnień kompozycji oraz realizują nowe tematy, które poruszają podstawowe zagadnienia percepcji wzrokowej, pojęcia rytmu, dynamiki, kontrastu, harmonii, ekspresji, akcentu i dominanty, światła, koloru, konturu, motywu i jego otoczenia. Podsumowaniem semestru pierwszego i trzeciego jest przegląd i wspólnie realizowana wystawa końcoworoczna.

W semestrze trzecim studenci poprzez zadane tematy o podwyższonym stopniu trudności kontynuują poszukiwania warsztatowe i dopasowanie warsztatu do rodzaju wypowiedzi. Jeden z zadanych tematów wymaga również użycia narzędzi cyfrowych takich jak videorejestracja lub animacja. Studenci w swoich pracach poruszają problemy kompozycji wielowymiarowej składającej się z przestrzeni, czasu i dźwięku. Studenci przygotowują również krótką prezentacje o artyście współczesnym, którego twórczość jest związana z aktualnie realizowanym tematem.

Semestr czwarty jest kontynuacją tematów rozpoczętych w poprzednim semestrze oraz nowych. Studenci mogą również proponować swoje tematy związane z ich zainteresowaniami. Podsumowaniem semestru pierwszego i trzeciego jest przegląd i wspólnie realizowana wystawa końcoworoczna.

Literatura:

literatura podstawowa:

Rudolf Arnheim Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/Obraz Terytoria, Warszawa, 2004

S. Sheybal, Kompozycja plastyczna, PZWS, Warszawa, 1964

H. Hofman, B. Łukaszewski, A.Olszewski Forma plastyczna teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Radom, 2007

P. Taranczewski O płaszczyźnie obrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1992

J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, PWN, Warszawa, 1998

literatura uzupełniająca:

Gavin Ambrose, Paul Harris Layout – zasady/kompozycja/zastosowanie, PWN, Warszawa, 2008

David Dabner, Sheena Calvent, Anoki Casey, Szkoła projektowania graficznego, Arkady, Warszawa, 2012

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Ćwiczenia, wykłady, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac Ćwiczenia, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U01 Posiada w dobrym stopniu umiejętność posługiwania się współczesnym warsztatem projektowym. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Kobylarz, Małgorzata Rozenau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)