Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działania multigraficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ma-jm-st-dmg-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działania multigraficzne
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Pracownia Działań Multigraficznych jest pracownią otwartą na każdą wypowiedź artystyczną. W programie zakłada się korzystanie i łączenie wszystkich technik graficznych z fotografią, obiektem przestrzennym, instalacją, performancem. Program dopuszcza wszystkie sposoby wizualnej wypowiedzi artystycznej. Zadania starają się poszerzać możliwości kreatywnego myślenia, pobudzać wyobraźnię twórczą łamiąc granice stereotypowych pojęć.

Pełny opis:

Podstawową zasadą Pracowni Działań Multigraficznych jest: „Jak czynić sztukę w świecie płynnych podziałów, względności kryteriów, konieczności indywidualnego podejmowania decyzji odnoszących się do wartości.” Ważnym elementem w budowaniu przesłania artystycznego jest werbalne i logiczne uzasadnienie wybranej formy plastycznej (płaskiej czy też przestrzennej). Umiejętność posługiwania się podstawowym warsztatem artysty – grafika. Umiejętność wyboru różnorodnych artystycznych koncepcji oraz umiejętność krytycznych dyskusji w obszarze sztuki i mediów.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Preferowana jest literatura związana z wydawnictwami dotyczącymi szeroko pojętej sztuki, grafiki oraz najnowszymi wydarzeniami artystycznymi w kraju i na świecie.

Znajomość wydawnictw artystycznych takich jak: Sztuka.pl, Arteon, Format, Opcje, Fa-art, Art&Business itp.

Oliva C. , Catafal J., Techniki graficzne, ARKADY, 2003

Oprac. zespołowe, Grafika artystyczna. Podręcznik warsztatowy, ASP Poznań, 2007

Poprzęcka M., Sztuka patrzenia, Stentor, 2003

Kowalska B., Sztuka w poszukiwaniu mediów, Wiedza Powszechna, 1985

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, ARKADY, reprint 2009

oprac. Lis D., Sławińska K., Ryszard Horowitz Życie niebywałe Wspomnienia fotokompozytora, Znak, Kraków 2014

literatura uzupełniająca:

Żmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Wydawnictwo: Krytyki Politycznej, I wydanie 2007, II wydanie 2008

Read H., Sztuka a przemysł, PWN, Warszawa 1964

Czapski J., Patrząc (notatki artystyczne), ZNAK, 2004

Czapski J., Czytając, ZNAK, 1990

Rottenberg A., Przeciąg, Open Art Projects, Warszawa 2009

Gelb M. J., Myśleć jak Leonardo da Vinci, , Rebis Dom Wydawniczy, 2010

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo: Karakter, 2009

Sontag S., Odrodzona Dzienniki, tom 1. 1947-1963, , przeł. David Rieff, Wydawnictwo: Karakter, 2012

de Beauvoir S., DRUGA PŁEĆ, Wydawnictwo: Jacek Santorski, 2003

de Beauvoir S., Mandaryni, Wydawnictwo: Czarna Owca, 2009

praca zbiorowa, Tadeusz Różewicz Zofia i Jerzy Nowosielscy Korespondencja, Wydawnictwo: Literackie, 2009

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, Sopot 2009

Murphy J., Potęga podświadomości, Świat Książki, 2008

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U03 Ma umiejętność posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki ćwiczenia, zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela ¬¬

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5) – b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5) – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5) – więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Po przestudiowaniu przedmiotu student/ka cechuje się postępującą dojrzałością postawy twórczej, postępującą samodzielnością, kreatywnością, odwagą i zaangażowaniem widocznym we własnych działaniach artystycznych.

Forma zaliczenia przedmiotu: przegląd prac.

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, realizacja zadań określonych w wyniku indywidualnych konsultacji.

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Judyta Bernaś, Paulina Tarara, Ewa Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Judyta Bernaś, Paulina Tarara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Judyta Bernaś, Paulina Tarara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)