Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-rys-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założeniami przedmiotu jest wdrażanie umiejętności definiowania graficznego w oparciu o studium i kreacyjną interpretację natury (modela i obiektu w przestrzeni) Cały proces doświadczania zakłada ćwiczenia manualne konstruowania formalnego, doskonalenie sprawności rysunku z anatomii postaci, przedmiotu, aranżacji przestrzennej ze stopniowym wkraczaniem w obszar kreacji.

Pełny opis:

Program pracowni uaktywniając indywidualne predyspozycje studenta otwiera możliwości poznawania i odkrywania na swój sposób fenomenu kreacji w oparciu o nabyte wcześniej doświadczenia z anatomicznego studium postaci. Stanowi próbę ciągłego indywidualnego pogłębiania autorskiej strony artystycznego faktu. Podstawowym problemem programowym jest zagadnienie kompozycji, jako zabiegu świadomego gospodarowania płaszczyzną rysunku w sensie formalnym i estetycznym, jak również zabiegu panowania nad własną myślą, koncepcją i ideą w procesie szukania „własnej przestrzeni“. Interpretacyjny proces definiowania natury jest procesem przenoszenia wartości z obiektu obserwacji na jego autorską wypowiedź. Jest zabiegiem pozwalającym studentom, oprócz poszukiwań własnego języka, zmierzyć się z problemem wartościowania w doświadczeniu twórczym, z problemem porównywania, jakości i brania odpowiedzialności za decyzje. Świadomość własnych decyzji w procesie budowania tożsamości artystycznej i świadomość całego procesu twórczego stanowią ideowy sens treści programowych. Wynikają one z kontemplacyjnego i refleksyjnego charakteru sztuki, jako warunków do poszukiwania wartości idealnych.

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Zofia Gołaszewska – Zarys estetyki

Karel Teissig - Techniki Rysunku, WaiF Warszawa, 1982

Wiesława Wierzchowska – Współczesny Rysunek Polski, Auriga, Warszawa 1982

John Berger – O patrzeniu, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Władysław Stróżewski – Dialektyka twórczości

John Devey – Sztuka, jako doświadczenie

Władysław Stróżewski – Wokół piękna, UNIVERSITAS Kraków, 2002

Antoni Moniuszko – Ciało sztuki, PWN Warszawa, 1982

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac Zajęcia praktyczne artystyczne

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U11 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Rozmowy indywidualne Zajęcia praktyczne

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac

Zajęcia praktyczne

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Rozmowy indywidualne Zajęcia praktyczne

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Prrzegląd prac

Zajęcia praktyczne

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac

Zajęcia praktyczne

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Rozmowy indywidualne Zajęcia praktyczne

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi Przegląd prac

Zajęcia praktyczne

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozmowy indywidualne Zajęcia praktyczne

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych

działań kulturalnych. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac Zajęcia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą twórczego porozumiewania się, a więc twórczej weryfikacji i analizy, jest korekta. Stanowi ona swobodną formę wymiany uwag pomiędzy prowadzącym, asystentem i studentem, z założeniem, że to student jest autorem koncepcji, a nie prowadzący. Czasami założenie to jest bardziej roszczeniowy niż wykonalne, kiedy student nie potrafi jeszcze sam wychodzić z własnymi propozycjami. Zasadą korekty jest indywidualny sposób rozmowy, bez założonych ram, której przebieg zdeterminowany jest stopniem świadomości studenta, jego wrażliwością, indywidualnością i predyspozycjami. Przeglądy semestralne i końcoworoczne, podsumowujące poszczególne etapy drogi rozwoju studenta, kończą się zaliczeniem z oceną. Odbywają się wspólnie w grupie, w czasie, których analizowana jest, jakość prac i progresja wyników studenta. Zaliczenie odbywa się na podstawie frekwencji, a ocena przedmiotu (w skali od 2 do 5+) stanowi wykładnię opanowywania definiowania graficznego ćwiczenia, zaangażowania się w wykonywane zadanie, własnego wyciągania wniosków, oryginalnego wkładu w szukaniu charakteru podmiotu, jak i progresji wyników w trakcie zdobywania kolejnych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antoni Cygan, Aleksander Kozera, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Bogdan Topor, Paulina Walczak-Hańderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antoni Cygan, Aleksander Kozera, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Bogdan Topor, Paulina Walczak-Hańderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antoni Cygan, Aleksander Kozera, Maciej Linttner, Bogdan Topor, Paulina Walczak-Hańderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)