Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-mal-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Założenia to uruchomienie procesu kształcenia artysty malarza, w którym pojawi się wyraźnie indywidualny obszar emocjonalno –artystyczny związany z osobowością indywidualnego studenta. Celem przedmiotu jest wykształcenie malarza profesjonalisty.

Pełny opis:

Program został wypracowany przez lata. Składa się z trzech etapów. I etap( 1, 2 i 3 semestr) to czas dużej wolności działań- poszukiwań własnego obszaru zainteresowań artystycznych. II etap( 4,5 i 6 semestr) to krystalizacja tego, co pojawiło się w I etapie. III etap ( 7 i 8 semestr) czas realizacji prac dyplomowych.

Literatura:

Władysław Ślesiński -,,Techniki malarskie, spoiwa organiczne,,-,,Arkady,,-1984

W. Tatarkiewicz, „Historia Estetyki”, PWN, 2006

SZTUKA ŚWIATA - TOMY 1-10 Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1989

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac malarskich. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne praktyka

K_W04 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technologii rysunku, malarstwa oraz technik pokrewnych. Przegląd prac, bieżące sprawdziany, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W10 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie i technikach pokrewnych. Indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne praktyka

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki,

Bieżące sprawdziany Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki, Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_U05 Posługuje się szerokim zakresem umiejętności warsztatowych i technologicznych w zakresie rysunku i malarstwa, wykorzystywanych w realizacjach własnych koncepcji. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, prace kontrolne, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Bieżące sprawdziany, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_U11 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie malarstwa. Indywidualnie ustalone warunki Praktyka

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, praktyka

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Indywidualnie ustalone warunki Praktyka, plener, staż

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac Praktyka

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Indywidualnie ustalone warunki Praktyka, plener, staż

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w odniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, bieżące sprawdziany Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne praktyka, staż

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Bieżące sprawdziany, indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, praktyka

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki, prace kontrolne Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne praktyka

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac indywidualnie ustalone warunki Zajęcia praktyczne artystyczne, plener, staż, praktyka

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela, praktyka

Metody i kryteria oceniania:

Oryginalność, niezależność artystyczna, odwaga w poszukiwaniach nowych sposobów artykulacji emocji artystycznych.

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Blukacz, Kazimierz Cieślik, Szymon Kobylarz, Piotr Kossakowski, Aleksander Kozera, Michał Minor, Jacek Rykała, Mikołaj Szpaczyński, Andrzej Tobis, Ireneusz Walczak, Paulina Walczak-Hańderek, Miłosz Wnukowski, Adrian Zert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2023-2024 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Blukacz, Kazimierz Cieślik, Szymon Kobylarz, Aleksander Kozera, Michał Minor, Jacek Rykała, Mikołaj Szpaczyński, Andrzej Tobis, Paulina Walczak-Hańderek, Miłosz Wnukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "2024-2025 Semestr zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Blukacz, Szymon Kobylarz, Aleksander Kozera, Jacek Rykała, Mikołaj Szpaczyński, Andrzej Tobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)