Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika - interpretacje literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: gw-jm-st-gil-3s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika - interpretacje literatury
Jednostka: Wydział Artystyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- zapoznanie z możliwościami twórczej, indywidualnej i subiektywnej interpretacji tekstów kultury przy pomocy języka wizualnego w całym spectrum jego interdscyplinarności;

- kształtowanie umiejętności poszukiwań adekwatnego przekazu i przestrzeni (kontekstu) dla własnej wypowiedzi artystycznej

- kształtowanie umiejętności analizowania i artykułowania problemów związanych z poszukiwaniem odpowiedniej formy dla wizualnego wyrażenia idei;

Pełny opis:

Założeniem pracowni jest kształcenie wrażliwości potrzebnej do rozpoznania własnego doświadczenia w kontekście dynamiki zmian różnorodnych tekstów kultury. Werbalizacja myśli, analizowanie i artykułowanie problemów w toku procesu konceptualizacji idei-formy wypowiedzi, a w konsekwencji świadomy wybór adekwatnego języka otwartego na kontekst przestrzenny i społeczny oraz pełne spektrum interdyscyplinarności medium (technologii i narzędzi obrazowania) tworzy środowisko pracy otwarte na kształtowanie nowych form komunikacji za pomocą języka wizualnego. Zajęcia mają charakter indywidualnych i zbiorowych dyskusji/korekt i zależnie od zainteresowań oraz kompetencji studentów obliczone są na kształtowanie osobowości artysty oraz rozwijanie umiejętności dokonywania niezbędnych wyborów w procesie tworzenia.

- rozwój świadomości artystycznej;

- realizacja przekazu wizualnego, będącego autorską interpretacją obszarów problemowych wynikających m.in. z tekstów, z możliwością korzystania z całego spektrum obrazowania, które – co decyzji o wyborze medium - ma charakter wtórny wobec idei

- istotną wartością ćwiczeń jest sam proces, w którym konkretyzacja „tekstu”,poddana analizie, inspiruje idee wyrażane językiem plastycznym;

Literatura:

Wykaz literatury, literatura podstawowa:

Sontag S., Przeciw interpretacji i inne eseje., Wydawnictwo Karakter, Kraków, 2012

Antropologia słowa. Zagdanienia i wybór tekstów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2003

Filiciak M., Tarkowski A., Dwa zero. Alfabet nowej kultury wizualnej, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk-Warszawa, 2014

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

Wykaz literatury, literatura uzupełniająca:

Bauman Z., Wspólnota, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2008

Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych; pod red. Marka Krajewskiego, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2014

Agamben G., Wspólnota która nadchodzi, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008

Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka., Universitas, Kraków, 2015

Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, 2011

Efekty uczenia się:

wiedza

wiedza podstawowa

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w dziedzinach uzupełniających warsztat malarski. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W03 Ma podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w technikach malarskich i pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W06 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z różnorodnymi środkami ekspresji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W07 Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i współczesnej technologii informatycznej Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W09 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii w obszarze technik graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

K_W12 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki, w odniesieniu do malarstwa i współczesnych działań twórczych na pograniczu dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

wiedza w zakresie umiejętności kreatywnych

K_W18 Ma wiedzę umożliwiającą realizację prac o wyjątkowej oryginalności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W19 Posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie sztuki i nauki potrzebnej do rozwiązywania i prezentacji zagadnień związanych z wybraną dyscypliną artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W20 Ma szeroki zakres wiedzy dotyczący środków ekspresji i umiejętności warsztatowych w prezentowanej dyscyplinie artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W21 Ma wiedzę umożliwiającą rozumienie zależności pomiędzy teorią a praktyką w realizacji prac plastycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_W22 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

umiejętności

umiejętności podstawowe

K_U02 Posiada umiejętności konieczne do realizowania własnych koncepcji. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U03 Ma umiejętności posługiwania się w dobrym stopniu współczesnymi mediami komputerowymi i mediami elektronicznymi, oraz twórczego wykorzystania powyższych w działaniach artystycznych Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U04 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w oparciu o różnorodne techniki i media

Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U07 Umiejętnie dobiera właściwą technologię i technikę do realizowanej pracy. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U08 Posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych koncepcji w wybranych technikach graficznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

umiejętności ekspresji i kreacji

K_U10 Tworzy, realizuje i wyraża własne koncepcje artystyczne w oparciu o rozbudowaną osobowość artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U12 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie wybranych dyscyplin artystycznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U13 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U14 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach działań zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U15 Posiada obszerny zakres umiejętności warsztatowych i ma świadomość konieczności ich ciągłego rozwijania. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U16 Potrafi przyjąć rolę koordynatora i prowadzącego w działaniach zespołowych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U17 Posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, w dniesieniu do własnych motywacji, oraz umiejętność indywidualnego postrzegania i obrazowania rzeczywistości. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U18 Potrafi wypracować własną wizję artystyczną popartą osobistym komentarzem. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_U19 Posiada umiejętność kreacji w oparciu o niezależną i swobodną wypowiedź artystyczną. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

umiejętności werbalne

K_U22 W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K02 Potrafi skutecznie wykorzystać nabytą wiedzę do nowych i kompleksowych działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K03 Posiada umiejętność pracy opartej na wyobraźni, intuicji, twórczym myśleniu, umiejętności adaptacji do nowych okoliczności. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K04 Potrafi krytycznie odnieść się do twórczości własnej i innych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K05 Potrafi w sposób pewny komunikować się w relacjach społecznych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K06 Potrafi inicjować współpracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K07 Potrafi integrować się w grupie w ramach wspólnych działań kulturalnych. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

K_K08 Posiada umiejętność syntetycznego podejścia do skomplikowanych zadań. Przegląd prac, indywidualnie ustalone warunki Samodzielna nauka pod kierunkiem nauczyciela,

Ćwiczenia, wykłady

Metody i kryteria oceniania:

ocena cel. (5,5): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena bdb (5): b. dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db+ (4,5): więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena db (4): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst+ (3,5): więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena dst (3): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

ocena ndst (2): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "2022-2023 Semestr zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szandała
Prowadzący grup: Małgorzata Szandała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice tel: +48 32 7587 600 https://asp.katowice.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)